Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"

Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Głogów, dolnośląskie

1. Przeciwdziałanie alienacji następujących grup społecznych:

1) osób niepełnosprawnych w każdej kategorii wiekowej, także powyżej 24. r.ż.

2) osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin,

3) osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin,

4) młodzieży usamodzielniającej się, opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym typu rodzinnego oraz rodziny zastępcze,

5) dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych alkoholizmem, narkomanią, hazardem, przemocą psychiczną i fizyczną, prostytucją (w szczególności dziecięcą i młodzieżową), uzależnieniem od internetu i gier komputerowych itp.

6) dzieci i młodzieży sprawiających problemy opiekuńczo-wychowawcze, uzależnione od alkoholu, narkotyków oraz środków psychoaktywnych, hazardu, internetu i gier komputerowych, stosujących przemoc fizyczną i psychiczną, niedostosowanych społecznie,

7) osób przewlekle somatycznie chorych, osób starszych,

8) osób bezrobotnych, w szczególności +50, +60,

9) osób w sytuacji kryzysowej i postkryzysowej,

10) osób niewydolnych wychowawczo, niezaradnych życiowo, (osoby bezdomne, żyjące w rodzinach patologicznych),

11) osób uzależnionych i współuzależnionych (członków rodzin osób uzależnionych),

12) osób ubogich i potrzebujących wszelkiej pomocy.

2. Aktywizacja osób i rodzin wymienionych w ust. 1.

3. Pomoc ofiarom przemocy.

4. Propagowanie idei integracji społecznej oraz podejmowanie działań z zakresu sportu, kultury, rozrywki, turystyki i rekreacji.

5. Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologiom społecznym.

6. Edukacja społeczno-prawna.

7. Prowadzenia działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, rehabilitacji psychospołecznej.

8. Stymulowanie działań prowadzących do szeroko pojętej readaptacji zawodowej osób wymienionych w ust. 1.

9. Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy placówkami działającymi na rzecz osób wymienionych w ust. 1.

10. Inspirowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki przeciw wykluczeniu społecznemu osób wymienionych w ust. 1. 

11. Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzonych psychicznie, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

12. Wyrównywanie szans zawodowych i społecznych kobiet bez względu na wiek oraz status społeczny.

13. Wspomaganie (m.in. poprzez świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, terapię psychospołeczną, i rehabilitację) osób niezaradnych życiowo, niepełnosprawnych, starszych oraz starych, prowadzące do prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym.

Wpłaty

Ładuję...