Posiłek (Iftar) dla głodujących w Anguwan

ftar dla głodujących.
For English version go down please. Iftar for starving.

Drodzy Przyjaciele, wolontariusze naszej Fundacji powoli przygotowują się do szczególnego czasu w roku. Na całym świecie jest to okres, kiedy organizacje dobroczynne zwiększają skalę swojej działalności – pomagają jeszcze bardziej intensywnie, a wielkość i wartość otrzymywanych darowizn rośnie. Wiąże się to ze zbliżającym się miesiącem Ramadanu, który obchodzą wszyscy muzułmanie na całym świecie.

Czym jest ramadan? Jest to szczególny miesiąc dla muzułmanów. Miesiąc, kiedy poszczą od wschodu do zachodu słońca, aby w ten sposób zbliżyć się do Boga i poczuć wdzięczność do Stwórcy za to, czym obdarza ich na co dzień. Jest to miesiąc, kiedy każdy muzułmanin , nawet najbogatszy, może poczuć to samo, co czuje osoba biedna i pozbawiona jedzenia i picia każdego dnia w roku, czasem przez wiele tygodni lub miesięcy.

Ramadan ma przypomnieć każdemu muzułmaninowi o tym, iż są na świecie ludzie biedni, którzy potrzebują naszego wsparcia i opieki, aby mogli przetrwać każdy kolejny dzień w ich życiu.

W czasie Ramadanu nie ma różnicy pomiędzy księciem, a żebrakiem. W oczach Boga każdy z nas jest równy i ten miesiąc ma nam wszystkim właśnie o tym przypominać. Ramadan jest miesiącem, w którym muzułmanie zwracają szczególną uwagę na działania dobroczynne, głównie przez karmienie biednych.


Fundacja A & A Rainbow For Nigeria działa na terenie Nigerii, gdzie żyją muzułmanie oraz chrześcijanie. Ponad połowa naszych podopiecznych to muzułmanie, którzy, mimo głodu na co dzień, będą obchodzić Ramadan i będą pościć w ciągu dnia.

Do Fundacji zgłosiło się wiele kobiet, które są gotowe do ciężkiej pracy w trakcie Ramadanu – muzułmanki i chrześcijanki. Pragną być naszymi wolontariuszkami, aby nieść dalej dobro, które otrzymały od Was, kochani, za pośrednictwem Fundacji A & A Rainbow For Nigeria. Kobiety te chcą gotować każdego dnia, aby przygotowywać Iftar (wieczorny posiłek na zakończenie postu) dla wszystkich biednych i głodujących.

Fundacja A & A Rainbow For Nigeria pragnie wesprzeć tę ideę. Codzienny Iftar połączy mieszkańców w jednym miejscu. Wspólny posiłek zjedzą muzułmanie oraz chrześcijanie. Każdy, kto cierpi głód, zostanie nakarmiony, niezależnie od wyznania i niezależnie od tego, skąd przybędzie.

Nasza Fundacja chciałaby tym razem dotrzeć z pomocą nie tylko do Anguwan. Znaleźliśmy wioskę oddaloną o 300 km od Abudży. Życie w Ashimaga jest o wiele trudniejsze niż w Anguwan.

Mieszkańcy Ashimaga nie mają dostępu do wody pitnej od 21 lat. Jedynym jej źródłem jest rzeka oddalona o 50 km od wioski. Tam, gdzie nie ma wody dla ludzi, nie ma jej również dla zwierząt oraz dla roślin.

W Ashimaga jest sucho jak na pustyni – nie ma zieleni, zwierzęta również są nieliczne, a te które jeszcze żyją są słabe i chorowite. Ogromna odległość do dużego miasta sprawia, że większość mieszkańców nie ma pracy. Okoliczne farmy nie przynoszą plonów. W Ashimaga ludzie umierają z głodu i pragnienia.
Bywając w Anguwan widzieliśmy dzieci, które skubały trawę i wpuchały ją sobie do buzi – byle czym próbowały napełnić swoje wygłodzone brzuszki. W Ashimaga nie ma trawy, więc dzieci jedzą z głodu…. PIASEK.

Najdrożsi Przyjaciele, zwracamy się do Was wszystkich z apelem. Zwracamy się do społeczności muzułmańskiej na całym świecie oraz do nie muzułmanów. Zwracamy się do ludzi wszystkich wyznań. Zwracamy się do ludzi, którzy mają dobre serca i którym nie jest obojętny los naszych afrykańskich sióstr i braci. Przywróćmy nadzieję mieszkańcom Ashimaga, Anguwan, Gwangwalada oraz Kumagannam. Przywróćmy nadzieję dzieciom, kobietom i mężczyznom, którzy utracili ją już dawno temu i dla których każdy kolejny dzień jest tylko walką o przetrwanie. Przywróćmy nadzieję młodym, dorosłym oraz starcom. Pozwólmy im wierzyć w to, że świat o nich nie zapomniał.

Dajmy im nadzieję na przyszłość i podarujmy im Iftar każdego dnia Ramadanu. Niech to będzie dla nich wyjątkowy miesiąc. Niech się budzą każdego dnia, by rozpocząć swój post z nadzieją, że wieczorem po zachodzie słońca zjedzą ciepły i pożywny posiłek.

Kochani Przyjaciele, kilka dni temu udało się nam zebrać kwoty potrzebne na zakup żywności dla Kumagannam oraz dla Ashimaga. Właśnie robimy zakupy, aby jak najszybciej je wysłać do tych dwóch miejscowości. Obecną skarbonkę przeznaczamy na zebranie odpowiedniej kwoty, aby zorganizować Iftar dla dzieci oraz dla głodujących z Anguwan oraz Gwangwalada. Każda złotówka zostanie przeznaczona na zakup produktów, z których nasze wolontariuszki wyczarują każdego dnia ciepły posiłek dla głodujących z Anguwan oraz z Gwangwalada. Każda złotówka jest dla nas cenniejsza niż złoto. Każda złotówka to ciepły i pełnowartościowy posiłek przynajmniej dla jednego głodującego dziecka.

Dołaczcie do nas, bo razem zmieniamy świat na lepszy!

English

Dear Friends, volunteers of our Foundation are gradually preparing for a special time of the year. All over the world , this is a time when charities are increasing the scale of our activities intensively. This is related to the upcoming month of Ramadan, which is celebrated by all Muslims around the world.

What is Ramadan? It is a special holy month for Muslims. A month when muslims brothers & sisters abstain from eating nor drinking as ordained by our creator from sunrise to sunset and also a month to get closer to God and be grateful to the Him for what He gifted His beings every day.

This is the month when every Muslim, even the richest, can feel what a poor and deprived person feels every day of the year, sometimes for weeks or months. Ramadan is to remind every Muslim that there are poor people in the world who need our support and care to survive the famine mystery that is inherent in them.
During Ramadan there is no distinctive difference between a prince and a pauper when it comes to the exercise of abstaining from eating and drinking . In the eyes of God, each of us is equal and this month is meant to remind us all of the existence of Allah ( the omnipotent).

Ramadan is a month in which Muslims pay special attention to charity, mainly by feeding the poor in whichever little way one could .

A & A Rainbow For Nigeria Foundation operates in Nigeria, where Muslims and Christians live. More than half of our guests are Muslims who, despite daily hunger, will celebrate Ramadan and fast during the day.

Many women of goodwill have applied to the Foundation and are ready to work hard during the holy month- ranging from all spheres of religions, muslims, Christian's and other religions. They opt in to be our volunteers to carry on the good that they have received through the Foundation. These women want to cook every day to prepare Iftar (evening meal at the end of fasting) for all the destitute and hungry.

A & A Rainbow For Nigeria Foundation concur with this idea. Daily Iftar will bring the people together in one place. Muslims and Christians will eat together. Anyone who suffers from hunger will be fed, regardless of their religion and wherever they come from.

This time our Foundation would like to reach out not only to Anguwan, We reaching another settlement 300 km away from Abuja. Life in Ashimaga is much more difficult than in Anguwan. The inhabitants of Ashimaga have no seamless access to drinking water for over 2 decades now. Its only source is a river with distance of 50 km away from the village. Where there is no water for people, there is also no water for animals and plants.

In Ashimaga it is very dry with characteristics of a drought - there are shortage of greenery, animals are also few, and those still alive are weak and sickly. The huge distance to the big city makes most of the inhabitants have no work. The surrounding farms were retarded, farmland hardly produce any crops. In Ashimaga, many people remains shackle with some sickness as a result of been dehydrated.
When we were in Anguwan, some of the children sniffing through an unhealthy food into each other's mouths - struggling to fill their starving bellies, Ashimaga lacks even that.. the least to say these kids virtually eat from hunger...

Dear good Friends, we address you all with an appeal. We address the Muslim community around the world and non-Muslims. We address people of all faiths. We address people who have good hearts and who are not indifferent to the fate of our African brothers and sisters, collectively we can bring hope back to the people of Ashimaga and its environs (Anguwan and maybe, if we are lucky, Kummanagam) . Let us bring hope back to the children, women and men who lost it a long time ago and for whom every day is just a struggle for survival. Let us restore hope to young, adult and old people. Let them believe that the world has not forgotten about them. Give them hope for the future and give them Iftar every day of Ramadan. Let this be a special month for them. Let them wake up every day to start their fast with the hope that they will have a warm and nutritious meal in the evening after sunset.

Dear Friends, a few days ago we managed to collect the amounts needed to buy food for Kumagannam and Ashimaga. We are currently shopping to send them to these two places as soon as possible. We are now allocating the present moneybox to collect the appropriate amount of money to organize Iftar for children and for the starving from Anguwan and Gwangwalada. Each zloty will be used to purchase products that our volunteers will use to prepare a hot meal for the starving of Anguwan and Gwangwalada every day. Every penny is more precious to us than gold. Each zloty is a warm and wholesome meal for at least one starving child.

Join us, because together we change the world for the better!

Wsparli

50 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Anonimowy Pomagacz

30 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

Obyście zebrali jak najwięcej InchaAlla ❤️
Darowizny trafiają bezpośrednio do:
42%
630 zł Wsparło 10 osób CEL: 1 500 ZŁ