IOGT POLSKA

IOGT POLSKA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Bytom, śląskie

Zebrane w zbiórce środki zostaną przeznaczone na odpowiednie zaadaptowanie budynku i pomieszczeń przeznaczonych na otwarcie klubu ,,Czas na kolor" dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci wykazujących problem z adaptacją społeczną.

IOGT Polska to organizacja pozarządowa działająca w tematyce profilaktyki uzależnień oraz wykluczenia społecznego.

Celem działania IOGT Polska jest:

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

2. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między środowiskami i społeczeństwami;

3. Promocja i organizacja wolontariatu;

Z uwagą obserwujemy dynamicznie zmieniające się otoczenie i zauważamy, że wielu młodym ludziom coraz trudniej odnaleźć się w obecnej rzeczywistości.

Dzisiejszy świat, daje wiele możliwości, co jednocześnie może powodować poczucie zagubienia i doprowadzać do powstawania wielu patologii społecznych, skutkujących dalszą degradacją społeczną z negatywnym wpływem na otoczenie.

Stowarzyszenie IOGT Polska wychodzi naprzeciw tym problemom, tworząc wyjątkowe miejsce, którym będzie Centrum Aktywizacji Mieszkańców Bytomia, mieszczące się w samym centrum miasta, przy ulicy Dworcowej 20/10.

Nasze stowarzyszenie realizuje na terenie Bytomia od stycznia 2013 roku autorskie programy ,,Społeczeństwo równych szans i możliwości” oraz ,,Czas na Kolor!”, których głównym celem jest wyrównywanie szans społecznych poprzez prowadzone przez nas warsztaty, szkolenia oraz pracę indywidualną. Programy te były w głównej mierze skierowane do dzieci i młodzieży zamieszkujących dzielnice Bytom – Bobrek oraz Bytom – Karb, gdzie panujące stereotypy oraz marginalizacja niejednokrotnie utrudniają normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Przez ostatnie lata mogliśmy zaobserwować pozytywne rezultaty tych działań oraz ich bezpośredni wpływ na zmiany w życiu naszych podopiecznych, oraz wolontariuszy, co poskutkowało chęcią rozszerzenia wcześniej wspomnianych działań w Bytomiu i scentralizowaniem ich do naszej nowo pozyskanej siedziby przy ulicy Dworcowej. W pierwszym etapie przymierzamy się do otwarcia w Centrum Aktywizacji Mieszkańców Bytomia, stacjonarnego klubu ,,Czas na kolor” dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci wykazujących problemy z adaptacją społeczną, którego otwarcie planujemy na wrzesień 2017 r. Do tego czasu musimy odpowiednio zaadaptować budynek i pomieszczenia przeznaczone na ten cel. 

Rodzaje zajęć prowadzonych w świetlicy środowiskowej ,,Czas na kolor”:

1. Działania edukacyjne:
pomoc w odrabianiu lekcji,
zajęcia reedukacyjne,
gry i zabawy świetlicowe rozwijające logiczne myślenie
zajęcia warsztatowe.

2. Działania profilaktyczne:

zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny,
ćwiczenia umiejętności odmawiania oraz radzenia sobie w sytuacjach zmuszenia
i przymuszenia,

nauka techniki rozładowania stresu,
wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego,
trening mediacji konfliktów oraz aktywnego słuchania.

3. Działania wychowawcze:

Praca na rzecz placówki (dbanie o czystość, przygotowanie dekoracji),
nauka zasad zachowania się w różnych sytuacjach,
organizowanie i aktywizowanie wychowanków do udziału w konkursach i zawodach,
organizowanie imprez okolicznościowych do wychowanków i ich rodzin,
rozwijanie u wychowanków ducha wolontariatu poprzez udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych,
nauka współdziałania w grupie.

4. Działania opiekuńcze i współpraca z rodziną:

prowadzenie rozmów indywidualnych i zajęć grupowych z rodzicami wychowanków dotyczących właściwego modelu wychowania,
aktywna współpraca wychowanków z instytucjami wspierającymi rodzinę,
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć

Liczymy na Państwa pomoc oraz zwracamy się z ogromną prośbą o włączenie się w nasze przedsięwzięcie i wsparcie jego realizacji w postaci przekazania środków finansowych lub materiałów umożliwiających remont, adaptację oraz otwarcie klubu dla dzieci ,,Czas na kolor!” 

Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonego przedsięwzięcia i będzie istotnym wkładem w rozwój naszego miasta i jego młodych mieszkańców.