Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Jakie dane osobowe przetwarzamy i skąd je pozyskujemy

Przetwarzamy wyłączenie Twój adres email podany przez Ciebie w formularzu jednorazowej wpłaty w ramach zbiórki na cel określony w Serwisie w powiązaniu ze zbiórką, którą zdecydowałeś się wesprzeć swoją darowizną. Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w informacji o transakcji płatniczej dotyczącej Twojej darowizny.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Fundacja Siepomaga z siedzibą w Poznaniu (Polska), ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396361, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 783168710 oraz numerem REGON: 301929504.

Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj.

Jak się z nami skontaktować?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

- przesyłając email na adres: iod@siepomaga.pl,
- telefonicznie, dzwoniąc pod numer +48 61 67 47 200,
- pisemnie, pocztą na adres: ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, Polska.

Przy czym sugerujemy kontakt mailowy. Dzięki temu szybciej uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy łączącej Ciebie i Fundację Siepomaga (“Umowa”), do zawarcia której dochodzi w drodze akceptacji przez Ciebie Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych,  oznaczonych przez nas jako obowiązkowe oraz Twojego adresu email, jest niezbędne.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest także nasz uzasadniony interes, który przejawia się w prawie do informowania Ciebie o naszej działalności poprzez przesyłanie Tobie informacji o naszej działalności.

Jeśli wyrazisz chęć otrzymywania naszego Newslettera, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będą Twoja zgoda oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Fundację Siepomaga.

Nadto, Fundacja Siepomaga jest zobowiązana przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres wskazany we właściwych przepisach, zwłaszcza z zakresu rachunkowości i podatków.

Podanie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niepodanie Twojego adresu email uniemożliwia zawarcie umowy i przekazanie przez Cibie darowizny na wybrany cel.

Zob. treść art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Jaki jest cel, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu zawarcia z Tobą umowy i jej wykonania. W szczególności bez przetwarzania Twoich danych nie mógłbyś przekazać nam darowizny. Nie moglibyśmy też poinformować Cię o jej przekazaniu (potwierdzenie), przesłać Tobie podziękowań, informacji o zmianie danych dotyczących zbiórki, jej zakończeniu, realizacji jej celu i efektach.

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, Twój adres email będzie wykorzystywany do przesyłania newslettera zawierającego informacje o rezultatach najważniejszych zbiórek, apeleach Potrzebujących oraz najciekawszych akcjami Pomagaczy.

Nadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe celem dokonywania pomiarów i analiz statystycznych celem lepszego dopasowywania Serwisu do Twoich potrzeb.

Dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie przez nas obowiązków wynikających z Umowy oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Fundacji Siepomaga. Przetwarzając Twoje dane osobowe w tym celu Fundacja będzie kierować się, m.in. zasadą minimalizacji, tj. by przetwarzane dane były stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne dla osiągnięcia wspomnianego celu.

Twoje dane osobowe, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych, po wykonaniu albo rozwiązaniu umowy, przetwarzamy w celach archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych. Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych stanowią przepisy prawa podatkowego oraz dotyczące rachunkowości.

Twój adres email wykorzystujemy również w celu remarketingu w serwisie Facebook – tj. w celu wyświetlania dostosowanych do Twoich preferencji treści informacyjnych dotyczących naszej działalności i organizowanych w Serwisie zbiórek.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerach dzierżawionych przez Fundację Siepomaga od zaufanego partnera. Twoje dane osobowe są przetwarzane przy pomocy innych podmiotów, zwłaszcza zaufanych dostawców systemów, sprzętu i usług IT, które to podmioty świadczą na nasze zlecenie usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi analizy i przygotowania statystyk Serwisu.

Twój adres email jest również przekazywany podmiotowi prowadzącemu serwis Facebook w celu wyświetlanie Tobie w tym serwisie dostosowanych do Twoich preferencji treści informacyjnych, dotyczących naszej działalności i organizowanych w Serwisie zbiórek.

Ponieważ część rozwiązań informatycznych, z jakich korzystamy jest oferowana przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), głównie przez firmy z USA, w określonych przypadkach przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG zapewniając jednak odpowiedni poziom ich ochrony. W szczególności, w przypadku przekazywania Twoich danych do USA, współpracujemy z podmiotami, które uczestniczą w programie “Tarcza Prywatności UE-USA” (Privacy Shield). Tu możesz sprawdzić, czy dany podmiot z USA uczestniczy w tym programie: https://www.privacyshield.gov/list.

Możemy też zostać zobowiązani do przekazania Twoich danych właściwym organom lub osobom trzecim, jeśli ich żądanie udzielenia takich informacji będzie miało swoją podstawę prawną.

Twój adres email przekazywany jest podmiotom świadczącym usługi płatnicze – dzięki temu możesz przekazać nam darowiznę.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są tak długo, jak długo wiąże nas z Tobą umowa. Po rozwiązaniu umowy przechowujemy Twoje dane przez okres, w jakim Ty mógłbyś dochodzić od nas roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez nas umowy oraz przez jaki my moglibyśmy dochodzić takich roszczeń od Ciebie.

Co do danych, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych przetwarzane są przez nas przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego, którego dotyczy dany dokument.

Jeżeli przetwarzamy twój adres email w związku z przesyłką newslettera lub inne Twoje dane za Twoją zgodą, Twoje dane przetwarzamy dopóki nie cofniesz udzielonej nam zgody albo nie zakażesz nam ich przetwarzania. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Jakie masz prawa?

Przysługują Tobie następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo do potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Poniżej omawiamy szerzej wybrane kategorie Twoich uprawnień:

Prawo do potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.

Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.

Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”)

Masz “prawo do bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli, m.in.:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
 2. jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
 3. zdarzyło się, pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, że są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
 4. przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:

 1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo wniesienia skargi do organu

Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego jakim jest dla nas Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

Na podstawie danych o Twojej aktywności w Serwisie (w tym m.in. plików cookies oraz innych podobnych identyfikatorów internetowych, a także logów systemowych) tworzymy na własne potrzeby Twój profil. Dzięki temu możemy dostosowywać do Twoich preferencji treść newslettera, który otrzymujesz, gdy wyraziłeś na to swą zgodę.

Wyjaśniamy, że pliki cookies są to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim urządzeniu (np. komputerze, smartfonie, tablecie), gdy przeglądasz nasz serwis siepomaga.pl niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy nie. Pliki cookies zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na Twoim urządzeniu oraz unikalny numer.

W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Prosimy byś miał na uwadze, że blokowanie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszego Serwisu, np. nie będziesz mógł w takim przypadku dokonać darowizny w ramach serwisu siepomaga.pl.

Ponadto korzystamy z wybranych narzędzi biznesowych oferowanych przez Facebooka w postaci Piksela oraz funkcji grup niestandardowych odbiorców. Szczegółowe informacje na temat zasad działania tych narzędzi znajdziesz na stronie www.facebook.com. Na temat działania Piksela zostałeś poinformowany także odrębnie przez Facebooka. Dzięki tym narzędziom, jeśli jesteś jednocześnie użytkownikiem Facebooka, Facebook może wyświetlać Tobie sugestie na temat zbiórek, w których udział może Cię najbardziej zainteresować (treści spersonalizowane). Więcej informacji na temat ustawień i preferencji dotyczących wyświetlanych Tobie treści na Facebooku znajdziesz tutaj.

Korzystamy także z narzędzia Google Analytics oferowanego przez Google, by obserwować Twoją aktywność w Serwisie, w oparciu, m.in. o mechanizm plików cookies. Te działania podejmujemy w celach analitycznych i statystycznych po to, by stale ulepszać Serwis.  

Masz prawo w każdej chwili wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec profilowania, o jakim mowa powyżej. Poinformuj nas o tym niezwłocznie w razie potrzeby.

Fundacja Siepomaga w oparciu o Twoje dane osobowe nie będzie podejmowała wobec Ciebie żadnych zautomatyzowanych decyzji.