Fundacja Jutro Będzie Lepiej

Fundacja Jutro Będzie Lepiej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Katowice, śląskie

Zajmujemy się udzielaniem pomocy o szerokim spektrum tematycznym w każdej dziedzinie potrzeb. Działamy ze sercem dla najbardziej potrzebujących pomocy. Doceniamy każdy gest- wystarczy tak niewiele by razem stworzyć tak wiele.

1. Celem Fundacji jest:

1.pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

2.wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej;

3. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

5. działalność charytatywna;

6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

7. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych  oraz języka regionalnego;

8. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;

         9. ochrona i promocja zdrowia;

       10. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

    11. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

      12. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 13. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

   14. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

   15.  działalność na rzecz dzieci i młodzieży;

   16.  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

   17. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

   18. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

 19. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

  20. ratownictwo i ochrona ludności;

  21. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

  22. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

  23. promocja i organizacja wolontariatu;

 24. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

   25. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

 26. dofinansowywanie domów dziecka oraz organizowanie i wspieranie wszelkich  innych form pomocy skierowanej na rzecz domów dziecka;

    27. organizowanie i wspieranie wszelkich form pomocy skierowanej do dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

   28. wspieranie rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci z domów dziecka oraz dzieci  pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

   29. przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży;

  30. organizowanie i wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz pomocy dzieciom

Nie pozostawajmy obojętni !