Fundacja Jutro Będzie Lepiej

Fundacja Jutro Będzie Lepiej

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Katowice, śląskie

Zajmujemy się udzielaniem pomocy o szerokim spektrum tematycznym w każdej dziedzinie potrzeb. Działamy ze sercem dla najbardziej potrzebujących pomocy. Doceniamy każdy gest- wystarczy tak niewiele by razem stworzyć tak wiele .

1. Celem Fundacji jest:

1.pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby imożliwości;

2.wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej;

3)  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

    4) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

5) działalność charytatywna;

6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

7) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych  oraz języka regionalnego;

8) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;

9) ochrona i promocja zdrowia;

10) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

11) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

12) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

13) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży;

16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

19) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

20) ratownictwo i ochrona ludności;

21) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

22) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

23) promocja i organizacja wolontariatu;

24) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

25) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

26) dofinansowywanie domów dziecka oraz organizowanie i wspieranie wszelkich  innych form pomocy skierowanej na rzecz domów dziecka;

27) organizowanie i wspieranie wszelkich form pomocy skierowanej do dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

28) wspieranie rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci z domów dziecka oraz dzieci  pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

29) przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży;

30) organizowanie i wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz pomocy dzieciom

 

 

Nie pozostawajmy obojętni !