Fundacja KOOCHAM

Fundacja KOOCHAM

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

POMAGAMY BO KOOCHAMY:)

Fundację KOOCHAM powołano do życia w marcu 2013 roku na terenie Warszawy, aby wspierać rozwój dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Jej założycielką jest matka chłopca, który jako półroczne dziecko uległ poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. Na jego skutek doznał on wielu obrażeń, najpoważniejszym z nich było uszkodzenie Centralnego Układu Nerwowego.

Główną misją fundacji jest oswajanie tematu niepełnosprawności oraz działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych, które borykają się z mnóstwem problemów zdrowotnych.

Celem nadrzędnym Fundacji KOOCHAM jest prowadzenie placówki terapeutyczno-rehabilitacyjnej OONIWEREK w Izabelinie pod Warszawą (www.ooniwerek.pl), w której każdego dnia dzieci mają zapewnione warunki dla wszechstronnego rozwoju psychoruchowego, pomoc w edukacji, usamodzielnianiu się oraz zdobywaniu nowych doświadczeń życiowych. Oprócz całodziennej opieki dzieci mają zapewniony pełen zakres rehabilitacji i niezbędnych terapii.

Założenia statutowe i działania fundacji mają przyczynić się do zwiększenia liczby specjalistycznych placówek edukacyjnych przyjaznych dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi w wieku przedszkolnym i szkolnym.

We wrześniu 2013 r. Fundacja KOOCHAM wydzierżawiła od Gminy Nieporęt stary budynek szkoły podstawowej. Po przeprowadzeniu kapitalnego remontu i po spełnieniu wszystkich wymogów formalno-prawnych w styczniu 2016r. na parterze budynku udało się otworzyć Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne OONIWEREK, a pół roku później Szkołę. Lokal został wyposażony w sprzęty rehabilitacyjne i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

W budynku przedszkola funkcjonowały na początku 3 sale do terapii grupowej, w których dzieci miały zajęcia edukacyjne, spożywały posiłki, leżakowały oraz 3 gabinety do terapii indywidualnej.

Do dyspozycji maluchów była też w pełni wyposażona Sala Doświadczania Świata, sala do rehabilitacji i sala do terapii Integracji Sensorycznej. Wraz ze zwiększającą się ilością dzieci do użytku oddawane były kolejne pomieszczenia, w tym piętro budynku oraz specjalistyczny plac zabaw, służący rekreacji, zabawie i nauce, rozwijaniu sprawności ruchowej i orientacji przestrzennej.

Na początku działalności placówki opieką zostało otoczone zaledwie troje dzieci. Szybko jednak liczba ta wzrosła kilkukrotnie, a już po niespełna pół roku od rozpoczęcia pracy przedszkola przygotowana była niezbędna dokumentacja, która pozwoliła na uruchomienie szkoły. Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK pierwszych uczniów przyjęła wraz z dniem 1 września 2016r. Ogromne zainteresowanie placówką utwierdzało jedynie w przekonaniu, że jest duża potrzeba zmian i konieczność zintensyfikowania pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Dlatego też fundacja podjęła starania o przystosowanie piętra budynku do pracy z dziećmi starszymi. Dzięki wsparciu finansowemu ze środków unijnych, po wykonaniu remontu piętra oraz przeprowadzeniu jego termomodernizacji, dobudowaniu szybu windowego i wstawieniu windy – zaledwie rok później, w 2017 roku w ramach Szkoły uczyło się już 12 uczniów, dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i innymi problemami zdrowotnymi.

Konieczność dalszego rozszerzenia działalności OONIWERKA była podyktowana ilością dzieci, których rodzice zgłaszali się z prośbą o pomoc, m.in. z małymi dziećmi posiadającymi Opinie o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju i deklarowali chęć realizacji zajęć w OONIWERKU.  Dodatkowo, dzieci uczące się w lokalnych szkołach podstawowych wymagały wsparcia w rozwoju zarówno fizycznym, jak i psychicznym – rosło zainteresowanie zajęciami w ramach Integracji Sensorycznej, pojawiały się dzieci z wadami postawy, z dysleksją, problemami wychowawczymi.

OONIWEREK dysponował kadrą specjalistów, brakowało jednak przestrzeni organizacyjnej, aby móc prowadzić zajęcia nie tylko dla dzieci niepełnosprawnych, ale i zdrowych, wymagających jedynie wsparcia w swoim codziennym funkcjonowaniu. Tak doszło do utworzenia Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej OONIWEREK, która swoją działalność rozpoczęła w 2018r. W jej ramach zaproponowano profesjonalne i multidyscyplinarne wsparcie ooniwerkowych specjalistów w obszarze pomocy psychologiczno–pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej, w tym m.in.: - Psychologa; - Fizjoterapeuty; - Pedagoga/pedagoga specjalnego; - Logopedy/Neurologopedy/Surdologopedy; - Terapeuty AAC (komunikacji alternatywnej); - Terapeuty SI; - Terapeuty widzenia; - Terapeuty ręki; - Muzykoterapeuty.

Misja OONIWERKA jako terapeutycznej placówki edukacyjno–rehabilitacyjnej:

OONIWEREK powstał z bezgranicznej miłości matki chłopca z niepełnosprawnością sprzężoną. Na bazie własnych doświadczeń życiowych i starań o powrót do zdrowia jej dziecka powstało miejsce pełne pozytywnej energii, miłości, pasji i nadziei. Zarówno Przedszkole ,jak i Szkoła Podstawowa zapewnia dziś uczestnictwo we wspólnocie dzieciom z różnych środowisk i dotkniętych różnymi rodzajami niepełnosprawności, co daje szansę poznania się i zaakceptowania poprzez zabawę i naukę. Pod opieką Ooniwerka jest dziś 45 dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności. Głównym celem działań w OONIWERKU jest wszechstronna edukacja i rehabilitacja, która wspomagać ma indywidualny rozwój dziecka, to także specjalistyczna opieka nad dziećmi zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, to wreszcie pomoc rodzinie we wszechstronnym wychowaniu dziecka niepełnosprawnego w celu przygotowania go do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości i nauki w Szkole. Najważniejsza w tym procesie jest możliwość integracji z rówieśnikami oraz współpraca w grupie z innymi dziećmi. Dodatkowo w placówce toczone są starania o sprawność ruchową i możliwość samodzielnego funkcjonowania dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, oczywiście w miarę ich możliwości poznawczych i fizycznych.

Zasadniczym celem funkcjonowania OONIWERKA była próba podjęcia trudu o jednoczesny rozwój intelektualny oraz sprawność ruchową i możliwość samodzielnego funkcjonowania dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Wychowanie w atmosferze zrozumienia i tolerancji uczy budowania dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Indywidualny rozwój dziecka, prowadzony zgodnie z jego psychofizycznymi możliwościami prowadzi do osiągania przez nie sukcesów w kolejnych etapach życia. A te sukcesy, nawet najdrobniejsze, dają nadzieję i siłę do dalszego działania. Dlatego każde dziecko w ooniwerkowym Przedszkolu czy Szkole czuje się kochane, szczęśliwe, bezpieczne i akceptowane. W ramach opracowanego całościowego systemu komunikacji alternatywnej  dziecko dostaje szansę na wyrażenie swoich uczuć czy emocji.

Nowatorska, specjalistyczna placówka edukacyjno-rehabilitacyjna jaką jest OONIWEREK to projekt, który przeciwdziała zjawisku wykluczenia społecznego, pomaga szczególnie tym dzieciom, które ze względu na uwarunkowania społeczne, zdrowotne i rozwojowe, wymagają indywidualnego podejścia w systemie edukacji nie pomijając przy tym intensywnych potrzeb rehabilitacyjnych dziecka. A wszystko zapewnione jest w jednym miejscu, bez konieczności przemieszczania się w poszukiwaniu kolejnego specjalisty czy terapeuty. Systematyczność i stałość podejmowanych działań jest jedynym gwarantem sukcesu i szansą na wieloprofilowy rozwój.

Placówka terapeutyczna OONIWEREK realizuje program skierowany na niwelowanie zaburzeń rozwojowych, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych oraz dostosowanie do umiejętności dzieci ze specjalnymi potrzebami. Zapewniając odpowiednią opiekę dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym wpływa się na zmniejszenie późniejszych trudności i niepowodzeń w szkole przy jednoczesnym przeciwdziałaniu izolacji społeczne.

Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest posiadanie Orzeczenia o Potrzebie kształcenia specjalnego, które reguluje zakres wsparcia, jakim powinno być objęte dziecko. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 roku życia. Przebywają w nim do rozpoczęcia nauki w szkole (do 9 roku życia). Szkoła obejmuje 8 klas szkoły podstawowej.

Wszystkie dzieci uczęszczające do placówki OONIWEREK objęte są zajęciami edukacyjnymi dostosowanymi do ich poziomu rozwoju i możliwości indywidualnych, a ze względu na różnego rodzaju zaburzenia czy odchylenia rozwojowe powstałe na skutek m.in. uszkodzeń mózgu i Centralnego Układu Nerwowego, wymagają wszechstronnej rehabilitacji i szeregu zajęć terapeutycznych.

Koncepcja funkcjonowania OONIWERKA opiera się przede wszystkim na wszechstronnej i rzetelnej diagnozie możliwości i potrzeb każdego dziecka oraz wspieraniu jego rozwoju i udzielaniu profesjonalnej pomocy przez zespół specjalistów pracujących z dzieckiem. W wyniku tych działań uzyskuje się diagnozę, określa potrzeby dziecka i ustala Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczno –Rehabilitacyjny oraz określa metody pracy z dzieckiem i konieczny zakres zadań zgodny z potrzebami i możliwościami każdego dziecka.

Jako fundacja nie stoimy w miejscu. Myślimy już o przyszłości wszystkich naszych podopiecznych. Przed nami kolejne wyzwanie – Szkoła przysposabiająca do pracy, w ramach której dzieci, które ukończą klasę 8 będą mogły nadal kontynuować naukę. Uczniowie wciąż będą korzystać z całego wachlarza rehabilitacji, który mają zagwarantowany w OONIWERKU. Do tego potrzebna jest jednak przestrzeń, której nam brakuje.

Aby zabezpieczyć Ooniwerkowiczom kolejny etap edukacyjny musimy rozbudować nasz budynek. Mamy projekt, mamy pozwolenie na rozpoczęcie prac, mamy szansę na kolejne 550 metrów, które pozwolą nam przyjąć 40 nowych dzieci. Brakuje środków na ten cel. POTRZEBUJEMY OKOŁO 10 MLN złotych na rozbudowę i wyposażenie nowoczesnej szkoły dla starszych uczniów z niepełnosprawnością.

Każdego dnia pomagamy bo koochamy i póki starczy sił będziemy wspierać !!! Bo milości nam na pewno nie zabraknie!!!

Wpłaty

Ładuję...