Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego

Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Celem komitetu jest zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu oraz wyrównywanie startu życiowego dzieci i młodzieży wychowujących się w warunkach utrudniających prawidłowy rozwój i socjalizację, a w szczególności:

1) upowszechnianie idei prorodzinnego i środowiskowego modelu opieki nad dzieckiem

2) upowszechnianie i ochrona praw dziecka i rodziny, ochrona dzieci i młodzieży przed skutkami przemocy i patologii społecznej, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci

3) tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom ulicy

4) podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości pozarodzinnych (instytucjonalnych) form opieki

5) upowszechnianie zdrowego stylu życia, sportu, kulturalnej rozrywki, wiedzy i zachowań proekologicznych.

18 - celem komitetu jest wyrównywanie szans życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w warunkach utrudniających prawidłowy rozwój i socjalizację, wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny oraz integracja społeczna osób zagrożonych marginalizacją, a w szczególności:

1. Upowszechnianie idei prorodzinnego i środowiskowego modelu opieki nad dzieckiem

2. Upowszechnianie i ochrona praw dziecka i rodziny, ochrona dzieci i młodzieży przed skutkami przemocy

3. Działanie na rzecz porządku publicznego oraz przeciwdziałania przemocy

4. Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości pozarodzinnych (instytucjonalnych) form opieki

5. Upowszechnianie zdrowego stylu życia, sportu, kulturalnej rozrywki, wiedzy i zachowań proekologicznych

6. Działania na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych.

Rubryka 4 ­ przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego numer i nazwa pola nr kolejny w polu nr wpisu zawartość wprow. wykr.

1. Odpłatna Działalność statutowa: prowadzenie działalności wydawniczej,  prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń instruktażu i pomocy metodycznej,  prowadzenie poradnictwa, doradztwa i podejmowanie interwencji w zakresie działania komitetu a, wypoczynek wakacyjny (kolonie, obozy, biwaki) dla dzieci i młodzieży  poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne i rodzinnej  dokształcanie i doskonalenie zawodowe, w szczególności nauczycieli i służb socjalnych

2. Nieodpłatna Działalność statutowa  współpraca z organami władzy, administracją rządową i samorządami terytorialnymi oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów społecznych i rozwiązań będących w gestii komitetu, organizowanie środowiskowej pomocy i opieki profilaktyczno-wychowawczej oraz otwartych form wychowania resocjalizującego stron wypracowywanie i upowszechnianie programów pedagogicznospołecznych, edukacyjnych, krajoznawczych i sportowych wzbogacających pracę na rzecz dzieci ulicy, pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i funduszy na działalność statutową komitetu  prowadzenie działalności charytatywnej programowe i materialne wspieranie placówek oraz działań na rzecz dzieci ulicy podejmowanych przez inne podmioty, organizacja współpracy międzynarodowej, wymiana doświadczeń, upowszechnianie polskiej myśli i praktyki pedagogicznej dotyczącej rozwiązywania problemów dzieci ulicy  inicjowanie i prowadzenie prac badawczych nad rozwojem dziecka, badanie potrzeb dzieci i wskazywanie możliwości ich zaspokajanie, upowszechnianie wolontariatu  a, środowiskowe ogniska wychowawcze oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne,  środowiskowe ogniska wychowawcze oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny - za ich zgodą - przed szkołą, placówką opiekuńczo-wychowawczą, sądem i innymi instytucjami, w granicach dopuszczalnych prawem