Liga Ochrony Przyrody - Okręg Bieszczadzki

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Sanok, podkarpackie

Liga Ochrony Przyrody (LOP) to najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce, powstała w 1927 roku. Głównym założeniem jej twórców była chęć uwrażliwiania człowieka, a szczególnie dzieci i młodzieży na bogactwo i piękno przyrody, budzenia jej umiłowania, szerzenie zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony przyrody stanowiącej część ochrony środowiska. Współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami ochrony przyrody w kraju i za granicą.

Zabiega o zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Działa przez organizowanie seminariów, warsztatów, konferencji, obozów, koloni, wycieczek przyrodniczych, konkursów, wystaw i olimpiad. Podejmuje również działania o charakterze interwencyjnym co realnie wpływa na ochronę środowiska w danym okręgu.

Od 2003 roku, działa Bieszczadzki Okręg Ligii Ochrony Przyrody z siedzibą w Sanoku. Który co roku opracowuje konkretny program edukacji ekologicznej realizowany dla powiatów: sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego, krośnieńskiego, jasielskiego i brzozowskiego. Wiele się dzieje, bo choć cała diałalność okręgu opiera się tylko na wolontariacie to w tych licznych, konkretnych, edukacyjnych działaniach, uczestniczy nawet kilka tysięcy mieszkańców. Liga partnerowała urzędnikom w organizacji kampanii edukacyjnej EKO Sanok oraz projekcie edukacyjno badawczym Wspolne Karpaty.

Najwięcej imprez lokalnych organizowanych jest podczas obchodów takich dni jak: Międzynarodowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Dni Lasu, Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Dni Ochrony Przyrody i Tygodnia Czystości Wód. Odbywają się wówczas różnego rodzaju konkursy, m. in. Przegląd Piosenki Ekologicznej, akcje "Zielona Szkoła", "Drzewko Dla Sanoczan", wystawy, warsztaty, apele, prelekcje, konferencje da nauczycieli, oraz wycieczki do miejsc przyrody chronionej.

Dzięki akcjom interwencyjnym w terenie, możliwe jest współdziałanie w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku przyrodniczemu. Prowadzone są patrole ekologiczne, m.in. kontrole akwenów wodnych, ochrona tarła ryb, walka z kłusownictwem i nadzorowanie dzikich wysypisk śmieci, monitoring bociana białego itp. W duchu powiedzenia że lepiej zapobiegać niż leczyć, odbywają się spotkania z młodzieżą i wakacyjne zajęcia z zakresu profilaktyki anty-alkoholowej oraz edukacji przyrodniczej. Jesienią, podczas obchodów Dnia Niepodległości Bieszczadzki Okręg LOP sadzi w sanockim parku drzewka pamięci, poświęcone wielkim i zasłużonym polakom.

Zimą z kolei, organizowane są zbiórki pożywienia dla ptaków, dla wolnożyjących kotów i dzikich zwierząt. Wspólne dokarmianie ptactwa wraz z młodzieżą szkolną i dziećmi, przyczynia się do uwrażliwiania ich na los zwierząt oraz uczy troski zarówno o florę jak i faunę.

Niestety przyszedł czas, że Bieszczadzki Okręg Ligii Ochrony Przyrody stanął nad przepaścią, brak ściągalności składek członkowskich i darowizn spowodował niemożność utrzymania naszej siedziby i tym samym, dalszej działalności. Jesteśmy naprawdę w bardzo trudnej sytuacji materialnej, więc nasze dalsze działanie staje pod znakiem zapytania...

Nasz rejon, Bieszczady, jest jednym z piękniejszych miejsc w kraju, zasobny w wiele hektarów wód, lasów i innych bogactw przyrody, co czyni go regionem bardzo atrakcyjnym turystycznie. Poprzez swoją obecność nad wodami, w lasach, poprzez rozmowy, udzielanie stosownych wyjaśnień i pouczeń, przyczyniamy się do uczulania na przepisy. Zarówno w zakresie ochrony zasobów naszych wód, jak i ochrony przyrody ogólnie.


Taka forma oddziaływania na społeczeństwo jest bardzo istotna i należy o niej pamiętać. Członkowie LOPu od wielu lat wykonują "kawał dobrej roboty", poświęcając swój wolny czas w patrolowaniu i zasadzkach na kłusowników, często narażając swoje życie i zdrowie. Podczas obserwacji i licznych interwencji skala zjawisk kłusownictwa jest nadal znaczna i wymaga dużego zaangażowania.

Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe naszego stowarzyszenia. Mamy głęboką nadzieję że nasza prośba zostanie przyjęta ze zrozumieniem i aprobatą. A Państwa pomoc stworzy nam niezbędne warunki do prowadzenia dalszych działań i ochrony środowiska w którym wszyscy żyjemy.