Fundacja Mają Przyszłość

Fundacja Mają Przyszłość

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Konarzewo, wielkopolskie

Działalność Fundacji jest odpowiedzią na zapotrzebowanie misji w Afryce na wsparcie w ramach programu Adopcja Serca oraz współistniejących projektów, a także na apele dzieci chorych i niepełnosprawnych w Polsce poprzez działania eventowe i medialne.

Główne cele Fundacji Mają Przyszłość:
1. niesienie pomocy dzieciom dotkniętym poważnymi, trudno-uleczalnymi schorzeniami lub oczekującymi na trudne bądź drogie zabiegi medyczne w kraju i poza jego granicami;
2. wspieranie dzieci szczególnie uzdolnionych, niemogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych w kraju i poza jego granicami;
3. udzielanie pomocy placówkom medycznym, wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym w kraju i poza jego granicami;
4. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp w kraju i poza jego granicami;
5. niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom, będącym w trudnej sytuacji materialnej w kraju i poza jego granicami;
6. edukacja i rozwój dzieci i młodzieży, oraz osób dorosłych z krajów Afryki lub tzw. Trzeciego Świata;
7. pomoc mieszkańcom krajów Afryki lub tzw. Globalnego Południa cierpiącym ubóstwo;
8. prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia;
9. upowszechnianie wiedzy o krajach Afryki lub tzw. Globalnego Południa – ich kulturze oraz aktualnych problemach i ich przyczynach;
10. wzajemne poznawanie, zbliżanie, rozumienie i nawiązywanie osobistych więzi między ludźmi odległych od siebie społeczeństw i kultur.

Powyższe cele statutowe realizujemy poprzez kilka projektów i programów o w kraju, i za granicą.


Prowadzimy zajęcia dla dzieci szkół podstawowych i przedszkoli w zakresie poznawanie, zbliżanie, rozumienie i nawiązywanie osobistych więzi między ludźmi odległych od siebie społeczeństw i kultur oraz pokonywania ewentualnych różnic i barier pomiędzy dziećmi zdrowymi i chorymi.
Przeprowadzamy licytacje charytatywne, konkursy, imprezy o charakterze dobroczynnym na podopiecznych fundacji.