Stowarzyszenie Monar

Stowarzyszenie Monar

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, dolnośląskie

Zgodnie ze Statutem i misją Stowarzyszenia MONAR jest troska o każdego człowieka, który znalazł się w potrzebie i pomoc bliźnim w duchu miłości, tolerancji i dbałości o ludzką godność oraz poszanowaniu praw człowieka. MONAR wierzy, że nikt nie jest stracony na zawsze, że każdy człowiek zasługuje na pomoc, na szansę odnalezienia swego miejsca w życiu.

Stowarzyszenie MONAR realizuje swoją misję stwarzając warunki do godnego życia ludziom żyjącym na marginesie życia społecznego, osobom uzależnionym, bezdomnym, chorym, samotnym, biednym i bezradnym, żyjącym z HIV, dzieciom ze środowisk społecznie zaniedbanych, osobom chorym, uchodźcom politycznym i wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie MONAR realizuje swoją misję poprzez:
- Profilaktykę
- Leczenie, Terapię i Rehabilitację
- Reintegrację społeczną i zawodową
- Redukcję szkód

Najważniejsze obszary działania Stowarzyszenia Monar to:
- ochrona i promocja zdrowia;
- prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- wspomaganie mniejszości oraz osób niepełnosprawnych;
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem;
- upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- upowszechnianie i ochrona praw dziecka, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
- wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, oświaty, edukacji i wychowania, a także krajoznawstwa, kultury oraz ochrona dóbr tradycji;
- promocja kultury fizycznej i sportu;
- przeciwdziałanie patologiom społecznym;
- podejmowanie inicjatyw służących integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- promocja i organizacja wolontariatu.

Wpłaty

Ładuję...