FUNDACJA MISERICORDIA SCELUS EST

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Zawoja, małopolskie

Głównym celem fundacji MisericordiaScelusEst jest zapobieganie i eliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu wśród dzieci.

Celami Fundacji są:
1) niesienie pomocy ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych,
klęsk żywiołowych, wojen domowych na terytorium RP jak również poza jej
granicami,
2) pomoc humanitarna,
3) zapobieganie i eliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu,
4) ochrona i promocja zdrowia, oraz wspomaganie działalności leczniczej i
diagnostycznej,
5) działalność charytatywna, w szczególności w zakresie udzielania wsparcia i
pomocy medycznej ubogim, chorym i ich rodzinom,
6) promocja i wspieranie wolontariatu w zakresie szkolenia wolontariuszy i
koordynacji ich prac,
7) organizacja wolontariatu,
8) aktywizacja społeczna oraz udzielanie wsparcia i pomocy na rzecz osób
ubogich,
9) popularyzowanie, promowanie i rozwój kultury i sztuki,
10) promowanie aktywności ruchowej, muzycznej i artystycznej,
11) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
12) podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości,
13) wsparcie rodziny.