Fundacja My Wojownicy

Fundacja My Wojownicy

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Głogów, dolnośląskie

Cele Fundacji:
1. Stymulacja poprawy bezpieczeństwa.
2. Budowa sieci współpracy oraz transfer wiedzy i doświadczeń osób, firm oraz instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
3. Stymulowanie rozwoju świadomości społecznej w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa osób, mienia, oraz struktur społecznych.
4. Wsparcie procesów planowania strategicznego w lokalnych oraz krajowych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
5. Poszukiwanie nowych obszarów oraz dziedzin, w których istnieje możliwość poprawy bezpieczeństwa.
6. Propagowanie szeroko pojętej kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia.
7. Gromadzenie, katalogowanie i udostępnianie materiałów szkoleniowych dot. poprawy bezpieczeństwa, propagowania kultury fizycznej i sportu. 
8. Ochrona zabytków piśmiennictwa poświęconego kulturze fizycznej.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 
a)      tworzenie sieci współpracy oraz transfer wiedzy i doświadczeń osób, firm oraz instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
b)      wzmacnianie sieci powiązań pomiędzy osobami, firmami, instytucjami, jednostkami naukowo – badawczymi, szkołami oraz samorządami.
c)      zachęcanie oraz promowanie współpracy,
d)     ułatwianie przepływu informacji i doświadczeń,
e)      dążenie do trwałego rozwoju zasobów ludzkich celem zapewnienia podmiotom dostępu do wiedzy, technologii oraz usług podnoszących bezpieczeństwa,
f)       dostosowywanie rodzaju i jakości świadczonych usług edukacyjnych do potrzeb podmiotów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
g)      pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
h)      działalność charytatywną,
i)        podtrzymywanie tradycji narodowej,
j)        pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
k)      działalności na rzecz mniejszości narodowych,
l)        ochrone i promocję zdrowia,
m)    działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
n)      naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
o)      krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
p)      kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
q)      upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
r)       ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
s)       porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
t)       ratownictwo i ochronę ludności,
u)      pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
v)      działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
w)    działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 23 tej Ustawy.”
x)      Organizacje kursów, szkoleń, seminariów i wykładów poświęconych bezpieczeństwu, kulturze fizycznej i sportu,
y)      Działalność wydawniczą.

Wpłaty

Ładuję...