"FUNDACJA SPEŁNIAĆ MARZENIA"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Suwałki, podlaskie

Cele fundacji:

1) promocja i wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego,

2) aktywizacja i mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju lokalnego i regionalnego,

3) promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem,

4) aktywizacja dzieci i młodzieży,

5) poprawa jakości życia mieszkańców z terenu działania fundacji,

6) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją społeczną i gospodarczą ludności na obszarach wiejskich,

7) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości,

8) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

9) rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa,

10) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

11) podnoszenie świadomości i popularyzacja wiedzy o rozwoju lokalnym i regionalnym,

12) tworzenie możliwości integracji osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, środowisk kulturalnych, oświatowych oraz wszelkich innych organizacji,

13) budowanie partnerstw lokalnych i rozwijanie współpracy międzysektorowej,

14) wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych,

15) ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna,

16) rozwój turystyki,

17) rozwój kultury fizycznej i sportu,

18) działalność oświatowa i edukacyjna,

19) wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego,

20) ochrona środowiska, ekologii, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

21) działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

22) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy krajowej i międzynarodowej,

23) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką stanowiącą przedmiot działania fundacji,

24) promocja i organizacja wolontariatu.