NEW DREAM

NEW DREAM

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja KRAKÓW, małopolskie

Celem Fundacji jest szeroko rozumiana działalność na rzecz dzieci z wadami zdrowotnymi, w zakresie leczenia, poprawy warunków życiowych, pomocy rodzinom tych osób, a dalej związana z tym działalność w sferze pożytku publicznego, poprzez:

1. ratownictwo i ochronę ludności;
2. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
3. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
4. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
5. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
6. działalność charytatywnej;
7. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
8. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
9. ochronę i promocję zdrowia, w tym działalność leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567 ze zm.);
10. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
11. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
12. naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie;
13. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
14. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
15. promocję i organizację wolontariatu;
16. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
17. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
18. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochronę praw dziecka;
19. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
20. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w zakresie określonym punktach 1-19 powyżej.