Fundacja Niebolandia

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Fundacja realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:

1. wspieranie bieżącej działalności dzieł prowadzonych przez Prowincję Wrocławską Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa z siedzibą we Wrocławiu, konserwacji budynków i urządzeń, remontów, budowy, modernizacji, itp., oraz działalności zbieżnej z celami statutowymi Fundacji lub przez Fundację;  

2. finansowanie lub dofinansowanie nauki, edukacji, wypoczynku, wychowania dzieci i młodzieży z rodzin ubogich;

3. podejmowanie zadań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - ułatwienie aktywności społecznej osób chorych i niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec nich, a także wspieranie i utrzymywanie kontaktu z tymi osobami i ich rodzinami,

4. prowadzenie działalności informacyjnej, udzielania pomocy i poradnictwa osobom, które tej pomocy potrzebują,

5. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, doraźnej lub stałej oraz wsparcia duchowego osobom chorym, w podeszłym wieku, niepełnosprawnym i ich rodzinom,

6. organizowanie i prowadzenie domów pomocy społecznej,

7. szerzenie kultury i etyki katolickiej wśród społeczeństwa,

8. podejmowanie i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy oraz wolny od wszelkiego rodzaju uzależnień styl życia, w tym organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych,

9. prowadzenie i wspieranie działalności formacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej, w tym organizowanie lub finansowanie kursów, warsztatów, szkoleń, seminariów i innych form podnoszenia kwalifikacji w zakresie określonym przez cele,

10. finansowanie lub dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz organizowanie wypoczynku i pielgrzymek do miejsc kultu świętych,

11. krzewienie idei wolontariatu jako służby człowiekowi choremu i potrzebującemu; organizowanie akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego przekazu,

12. organizowanie i prowadzenie grup wolontariatu w zakresie usług opiekuńczych,

13. współdziałanie z organizacjami samorządowymi, organami administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi, kościołami w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla działań pożytku publicznego realizowanych przez Fundację,

14. podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonych, zmierzających do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Fundacji,

15. organizowanie kwest pieniężnych, prowadzenie różnego rodzaju akcji charytatywnych dla potrzebujących lub włączanie się do akcji innych instytucji czy organizacji;

16. organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą; pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.

17. pozyskiwanie środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej pozwalających na realizację celów statutowych;

18. prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej dla najmłodszych, dla młodzieży i dorosłych;

19. promocja i popieranie kultury ekologicznej;

20. kształtowanie postaw postępowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.