Fundacja na rzecz osób niewidomych i słabowidzących

Fundacja na rzecz osób niewidomych i słabowidzących
3 Stałych Pomagaczy
Anonimowy Pomagacz
100 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Celem Statutowym Fundacji jest wszechstronna pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży w szczególności w zakresie:
a)    ochrony i promocji zdrowia,
b)    leczenia zachowawczego i chirurgicznego,
c)    uzyskiwania wspomagających urządzeń optycznych,
d)    rehabilitacji indywidualnej, zawodowej i społecznej,
e)    rozwoju talentu osób uzdolnionych plastycznie i muzycznie,
f)     nauki, oświaty, edukacji i wychowania,
g)    promocji kultury fizycznej, wypoczynku, rekreacji, sportu i turystyki,
h)   organizacji doskonalenia zawodowego,
i)     pomocy społecznej i popierania wszelkich działań zmierzających do stworzenia jak najlepszych warunków dla realizacji wyżej wymienionych celów.

2. Promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy.
     3. Promowanie i wspieranie rozwoju oraz upowszechnianie kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących.
     4. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin.
     5. Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących.
     6. Przygotowywanie i kształcenie kadr pomagających osobom niepełnosprawnym, niewidomym i słabowidzącym w zakresie edukacji, rehabilitacji, integracji społecznej.
     7. Działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie oceny, terapii widzenia, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących.

Cele wymienione w § 5 Statutu Fundacja realizuje m.in. przez:

Działalność wystawienniczą i wydawniczą, Organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek edukacyjnych i poradni specjalistycznych, Organizację kursów dla nauczycieli, rodziców i opiekunów inwalidów wzroku w zakresie edukacji tyflopedagogicznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej, jak też doskonalenia zawodowego, Organizację szkoleń, kongresów i targów, Organizowanie wystaw, prezentacji sprzętu rehabilitacyjnego oraz najnowszych rozwiązań informatycznych i technicznych, Organizowanie koncertów, warsztatów choreograficznych i występów baletowych, Organizowanie warsztatów i przedstawień teatralnych, Promocję i organizację zajęć, imprez i zawodów sportowych, Organizację wyjazdów, ekspedycji i wypraw, Działalność związaną z promocją i ochroną zdrowia, Promocję i organizację wolontariatu, Całodobową opiekę wychowawczą dla dzieci i młodzieży, pomoc społeczną pozostałą z zakwaterowaniem, Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, turnusów specjalistycznych i ogólno-usprawniających, turnusów i wyjazdów wakacyjnych oraz innych form sezonowego wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji.

3 Stałych Pomagaczy
Anonimowy Pomagacz
100 zł miesięcznie