Nowa Nadzieja

Nowa Nadzieja

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

1. Inicjowanie i wspieranie ruchu katolickiego w kraju i za granicą.

2. Popularyzacja idei pielgrzymowania oraz wychowania katolickiego.

3. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na rozwój i umacnianie wiary katolickiej.

4. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów i wychowania katolickiego.

5. Wspieranie działalności osób fizycznych i parafii katolickich w zakresie działalności non profit dotyczącej oświaty, kultury, w zakresie kultury fizycznej i sportu ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów i propagowanie religii i wychowania katolickiego.

6. Pomoc dla domów samotnej matki.

7. Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie.

8. Umożliwienie młodzieży z domów dziecka i rodzin patologicznych godnego startu w dorosłe życie.

9. Opieka nad młodzieżą.

Dodatkowymi celami fundacji są:

10. Ochrona praw zwierząt.

11. Udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym.

12. Usuwanie wraków i zalegających na ulicach śmieci.

13. Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego.

14. Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci.

15. Utrzymanie czystości w lasach i parkach.

16. Recykling.

17. Współpraca z urzędem wojewódzkim, marszałkowskim oraz starostwami na rzecz promowania regionu pomorza zachodniego, współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami fundacji.

18. Przeciwdziałanie bezrobociu.

19. Wspieranie przedsiębiorczości.

20. Pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy.

21. Działanie na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy.

22. Obrona praw pracowniczych.

23. Pomoc w pozyskiwaniu dotacji na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

24. Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, losowych, przy pracy.