Fundacja Non Tries

Fundacja Non Tries

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Sopot, pomorskie

Działalność Na Rzecz Chorych I Samotnych.
Prowadzenie Działalności Na Rzecz Rozwoju, Ochrony I Promocji Zdrowia Oraz Promowanie Zdrowego Stylu Życia.
Wszechstronna Pomoc Świadczona Na Rzecz Osób I Grup Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym I Wykluczonych Społecznie, Z Uwzględnieniem Dzieci I Młodzieży, W Tym Dzieci Z Rodzin W Trudnej Sytuacji Życiowej, Dysfunkcyjnych Oraz Środowisk Społecznie Zaniedbanych, A Także Osób Zagrożonych Uzależnieniem, Uzależnionych, Wykorzystywanych I Nieprzystosowanych Społecznie.
Pomoc Społeczna, W Tym Pomoc Rodzinom W Trudnej Sytuacji Życiowej Oraz Wyrównywanie Szans Tych Rodzin I Osób. Działalność Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
Przeciwdziałanie Uzależnieniom I Negatywnym Zjawiskom Społecznym. Działalność Charytatywna. Promocja I Organizacja Wolontariatu. Prowadzenie Działalności Na Rzecz Upowszechniania I Rozwoju Kultury Fizycznej I Sportu.
Promowanie Ekologii I Ochrony Przyrody, Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego Oraz Troski O Racjonalne Wykorzystywanie Zasobów Przyrody.
Wspieranie Przedsięwzięć Mających Za Przedmiot Oświatę I Wychowanie Oraz Kulturę I Sztukę.
Działalność Wspomagająca Rozwój Wspólnot I Społeczności Lokalnych.
Wspieranie Rozwoju Ratownictwa Medycznego