Fundacja OPOWIEMY WSZYSTKIM

Fundacja OPOWIEMY WSZYSTKIM

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Toruń, kujawsko-pomorskie

Jesteśmy głosem tych, którym próbuje się go zabrać.

Jesteśmy grupą aktywistów, którzy wspierają ofiary pedofilii i ich rodziny.

Celem fundacji jest:
1. Działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi, wykorzystywaniem seksualnym, alkoholizmem i narkomanią.
2. Ochrona dzieci przed krzywdzeniem i wykluczeniem społecznym oraz niesienie pomocy dzieciom, rodzinom i osobom w sytuacjach kryzysowych, a także wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony praw dziecka oraz na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu.
3. Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób zagrożonych patologią społeczną oraz stworzenie warunków sprzyjających do rehabilitacji i reintegracji społecznej.
4. Działalność w zakresie nauki, edukacji i wychowania.
5. Działanie na rzecz ochrony zdrowia społeczeństwa.
6. Promocja i wspieranie wolontariatu.
7. Udział we wspieraniu, a także w koordynacji inicjatyw obywatelskich.
8. Działalność na rzecz ochrony społeczeństwa.
9. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.
10. Działania edukacyjne, artystyczne, kulturalne, profilaktyczne i terapeutyczne ukierunkowane na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy.
11. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizację pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3. Ust 3 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
12. Działania zmierzające do zmiany zapisów prawnych dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci w tym likwidacji okresu przedawnienia przestępstw seksualnych.
13. Współdziałanie w pracach legislacyjnych w zakresie obejmującym cele fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Przygotowania i realizacja projektów i programów związanych z celami stowarzyszenia.
2. Organizowanie spotkań, szkoleń, działań twórczych, kampanii, kursów, konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw, konkursów.
3. Działalność edukacyjną, profilaktyczną i terapeutyczną w zakresie uzależnień i wykorzystywania seksualnego i przemocy domowej.
4. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów stowarzyszenia.
5. Wymianę doświadczeń między partnerami krajowymi i międzynarodowymi.
6. Wspieranie i upowszechnianie problematyki związanej z działalności profilaktyczną z patologiami społecznymi, wykorzystaniem seksualnym, alkoholizmem i narkomanii.
7. Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowania celami stowarzyszenia, podmiotami, a także z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.
8. Prowadzenie działań zgodnie z celami stowarzyszenia.
9. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
10. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi pokrewnymi organizacjami społecznymi, ośrodkami naukowymi, placówkami kulturalno-oświatowymi, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą oraz wspieranie działalności podmiotów realizujących cele zbieżne z celami stowarzyszenia.
11. Informowanie i kontrolna polegająca na informowaniu opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu.
12. Organizowanie i prowadzenie interwencji i pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i medycznej w zakresie wyznaczonym celem fundacji.
13. Wsparcie i edukację profesjonalistów świadczących pomoc psychologiczną, prawną, socjalną i medyczną adresowaną do dzieci, osób i rodzin i osób w sytuacjach kryzysowych.
14. Wspomaganie działań na rzecz zapobiegania krzywdzeniu dzieci i ochrony ich praw oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, realizowanych przez społeczności lokalne, organizacje pozarządowe i inne instytucje działające na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego.
15. Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych w Polsce i zagranicą. Współdziałanie to może mieć charakter partnerskiej realizacji działań, wsparcia organizacyjnego, finansowego albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy.
16. Fundacja realizuje cel statutowy także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
17. W ramach realizacji celu statutowego Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Wpłaty

Ładuję...