FUNDACJA POMOCY I WSPARCIA OTWARTE SERCA

FUNDACJA POMOCY I WSPARCIA OTWARTE SERCA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Pomocy i Wsparcia Otwarte Serca powstała by nieść pomoc potrzebującym. Jej działalność opiera się na przekonaniu, że uniwersalne wartości,  takie jak miłość bliźniego, obligują nas do niesienia pomocy osobom, którym los nie oszczędził cierpienia.

W swoich działaniach skupiamy się na wspieraniu finansowym chorych, dla których jedynym ratunkiem są kosztowne terapie i operacje oraz na propagowaniu idei niesienia pomocy bliźnim.

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. działalności charytatywnej;
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5. ochrony i promocji zdrowia;
6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
9. wypoczynku dzieci i młodzieży;
10. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
11. ratownictwa i ochrony ludności;
12. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
13. promocji i organizacji wolontariatu;
14. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
15. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
16. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.