OZLP

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Braniewo, warmińsko-mazurskie

Celem OZLP jest obrona godności, praw i interesów socjalnych oraz utrzymania płynności finansowych członków OZLP, a w szczególności:

1. doradztwo praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej,

wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa.

2. przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia oraz bezdomności,

3. dążenie do zapewniania członkom OZLP warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

4. ochrona interesów materialnych, socjalnych i kulturalnych członków OZLP,

5. podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do

zharmonizowania interesów ludzi z interesami członków OZLP,

6. kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra interesu członka OZLP,

7. innowacyjne podejmowanie działań w przypadku problemów życiowych oraz innych nierozwiązanych spraw na niekorzyść naszych członków OZLP,

8. współpraca z organizacjami krajowymi, międzynarodowymi w zakresie solidarnej reprezentacji interesów członków OZLP

9. przeciwdziałanie mobbingowi oraz rasizmowi,

10. dobroczynność,

11. działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
12. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.