PCK Kraków

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Jesteśmy oddziałem regionalnym Polskiego Czerwonego Krzyża.

Główne kierunki i działania PCK:

- wspomaga w czasie konfliktu zbrojnego wojskową i  cywilną służbę zdrowia oraz prowadzi działalność humanitarną na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych.
- upowszechnia znajomość międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych i  współpracuje z  władzami publicznymi w  trosce o zapewnienie jego poszanowania.
- prowadzi Krajowe Biuro Informacji określone przepisami Konwencji genewskich.
- upowszechnia zasady i ideały Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.


Wykonuje zadania humanitarne wynikające z  uchwał organów Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca;
- prowadzi działania na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi.
- niesie pomoc ofiarom i  poszkodowanym w  klęskach żywiołowych i katastrofach w kraju, a także za granicą, oraz przygotowuje społeczeństwo do właściwych zachowań w przypadku ich wystąpienia.
- działa na rzecz ratownictwa i  ochrony ludności, prowadzi szkolenia w tym zakresie oraz szkolenia z pierwszej pomocy;
- prowadzi działalność charytatywną, realizuje zadania z  pomocy społecznej, w  tym usługi opiekuńcze, prowadzi placówki interwencji kryzysowej oraz działa na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
- prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
- prowadzi działalność w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym oraz prowadzi działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
- upowszechnia tradycje narodowe oraz działa na rzecz mniejszości narodowych i  etnicznych.
- prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
- działa na rzecz odtwarzania więzi rodzinnych zerwanych w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych i migracji.
- prowadzi działalność wychowawczą i  wypoczynkową na rzecz dzieci i  młodzieży, wspiera i  upowszechnia kulturę fizyczną, sport, turystykę, krajoznawstwo i rekreację.
-organizuje i prowadzi placówki edukacyjno-oświatowe, opiekuńcze i socjalne, wypoczynkowe, rehabilitacyjne, lecznicze oraz inne — dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- rozwija działalność wśród dzieci i  młodzieży, uwzględniając przy tym realizację wszystkich zadań statutowych PCK.
- prowadzi szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób podlegających wykluczeniu społecznemu.
- pozyskuje, szkoli i organizuje personel i wolontariat niezbędny do realizacji zadań PCK.
- prowadzi działalność i współpracuje z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, wspomagając rozwój społeczności lokalnych.
- realizuje inne zadania zgodne z  celem PCK, a  w  szczególności zlecone przez organy administracji publicznej.
 

Wpłaty

Ładuję...