Fundacja Podaruj Nadzieję

Fundacja Podaruj Nadzieję

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Katowice, śląskie

Ktoś kiedyś powiedział, że „życie nie jest niczym wspaniałym”

Zapewne każdego dnia jest ktoś, kogo życie zaczyna boleśnie doświadczać i dochodzi do tej samej sentencji. I właśnie wtedy potrzebny jest ktoś, kto przywróci wiarę w życie i podaruje nadzieję.

Taka jest właśnie misja naszej fundacji. Chcielibyśmy przywracać nadzieję, radość życia i uśmiech na twarzach naszych podopiecznych. Naszą opieką obejmujemy dzieci, zwłaszcza te, którym w domu brakuje miłości, jedzenia i prawidłowych wzorców. Chcielibyśmy by i one mogły w przyszłości cieszyć się domem, w którym nie będzie im niczego brakować. Ważną rolę w tym względzie pełnią świetlice. Tymczasem są one tematem zaniedbanym i niedofinansowanym. Dlatego prowadzimy akcje mającą na celu wyposażenie świetlic. Pomagamy także dzieciaczkom, które los doświadcza ciężką chorobą tuż po urodzeniu. Zbieramy środki na leczenie i rehabilitację oraz obejmujemy wsparciem rodziców.

Nasza fundacja nie pozostaje obojętna na nikogo, kto znajduje się w trudnej sytuacji i potrzebuje wsparcia. Życie każdego z nas może się zmienić w ciągu sekundy, minuty czy jednego dnia. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i zmierzamy z pomocą tam, gdzie jest ona naprawdę potrzebna. Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy wspierają nas w naszych działaniach: darowizną, dobrym słowem i każdego rodzaju pomocą. Podarujmy wspólnymi siłami nadzieję i wiarę potrzebującym w to, że życie może być czymś wspaniałym.

Cele Fundacji:

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz działanie na rzecz wyrównywania szans społecznych tych rodzin i osób,
2) angażowanie środowiska biznesu w pomoc osobom marginalizowanym i wykluczonym społecznie,
3) tworzenie i realizacja programów społeczno-edukacyjnych, służących reintegracji społecznej i wyrównywaniu szans osób marginalizowanych lub wykluczonych,
4)  działanie na rzecz organizacji czy podmiotów, których celem statutowym jest   działalność: naukowa, oświatowa, kulturalna, wydawnicza, społeczna, sportowa,  rekreacyjna i prozdrowotna,
5) wspieranie społecznej aktywności obywateli, w szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, migrantów,
6) realizacja projektów i działań na rzecz polityki równych szans, pokoju  i poszanowania praw człowieka,
7) prowadzenie programów edukacji kulturalnej i oświatowej,
8) tworzenie specjalistycznych programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży, wolontariuszy oraz osób zainteresowanych podniesieniem swej wiedzy specjalistycznej,
 9) działania na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,
10) podejmowanie działań na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
11)  działania wspomagające rozwój gospodarczy, a w szczególności rozwój przedsiębiorczości społecznej,
12)  działanie na rzecz budowy i umacniania społeczeństwa obywatelskiego,
13) wszechstronny rozwój osób zaangażowanych w proces animowania  lokalnych społeczności i grup zmarginalizowanych,
14) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
15)  prowadzenie programów edukacji kulturalnej i oświatowej,
16) promocja i organizacja wolontariatu,
17)  przeciwdziałanie dyskryminacji mniejszości seksualnych,
18)  profilaktyka sportowa w każdym wieku,
19) ochrona środowiska, zasobów naturalnych,
20) działania na rzecz dialogu międzykulturowego, w tym rozwijanie i utrzymanie wymiany kulturowej między Krajami Europejskimi
21) przeciwdziałanie przemocy,
22) działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat,
23) przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, a także na inne przesłanki we wszystkich sferach życia, w sferze prywatnej i publicznej,
24) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, w szczególności wśród dzieci   i młodzieży,
25) integracja pracowników Fundacji,
26) organizowanie akcji medialnych,
27) aktywizację społeczności lokalnych w zakresie rozwoju inicjatyw społecznych  i ekonomicznych
28) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną dla pracowników Fundacji. 

Wpłaty

Ładuję...