Podpaski dla uczennic w Tanzanii!

YORGHAS Foundation
organizator skarbonki

Menstruacja jest tak naturalna jak bicie serca, a higiena w czasie miesiączki jest kluczowa dla zdrowia, edukacji, mobilności i bezpieczeństwa kobiet i dziewcząt, i dlatego musi być postrzegana jako jedno z podstawowych ludzkich praw!

Co to jest ubóstwo menstruacyjne?

Ubóstwo menstruacyjne oznacza brak środków na zakup podstawowych artykułów higienicznych, takich jak podpaski, tampony i mydło, brak dostępu do toalet i bieżącej wody, a także brak podstawowej wiedzy o higienie podczas miesiączki.

Anonimowa PomagaczkaCo to oznacza dla dziewcząt w Tanzanii?

Jest to zjawisko bardzo powszechne w krajach afrykańskich. Ma ono destrukcyjny wpływ na dziewczynki w wieku szkolnym, które z uwagi na brak podpasek i toalet nie chodzą do szkoły w trakcie miesiączki, co powoduje zaległości w nauce, a w konsekwencji przerwanie edukacji.

Albo okres, albo szkoła.

Nastoletnie dziewczynki niechodzące do szkoły zmusza się do małżeństwa, co prowadzi m. in. do przedwczesnych ciąż i skomplikowanych porodów.

W ten oto sposób brak podpasek zamyka dziewczynkom drogę do ukończenia szkoły, a co za tym idzie – do lepszego życia.

Anonimowa Pomagaczka

Każdego dnia na całym świecie miesiączkuje ponad 800 milionów kobiet i dziewcząt. W Afryce dziewczęta opuszczają szkołę z powodu braku podpasek. Ich zdrowie bywa zagrożone, ponieważ z biedy są zmuszone do używania brudnych szmat, gazet czy plastikowych toreb, które mogą powodować infekcje. Ubóstwo menstruacyjne jest często pogarszane przez tabu, które wciąż otacza miesiączkowanie w wielu społecznościach.

Kim jesteśmy?

YORGHAS Foundation jest polską organizacją pozarządową ratującą kobiety, ciężarne i noworodki od śmierci powodowanej przez ubóstwo, brak higieny, dostępu do służby zdrowia i edukacji w Afryce. Broni praw kobiet, dziewcząt i dzieci nie tylko do właściwiej opieki zdrowotnej, ale także do edukacji, rozwoju osobistego i godnego życia.

Anonimowa Pomagaczka

Jaki jest cel tej zbiórki?

Celem naszej zrzutki jest walka z ubóstwem menstruacyjnym, które obejmuje cały świat, bo dostępu do środków sanitarnych nie ma aż 500 mln kobiet!

Tym razem dostarczymy podpaski i mydełka dziewczętom w wieku szkolnym w Tanzanii. Wspólnie z partnerem lokalnym przeprowadzimy sesje edukacyjne dot. cyklu menstruacyjnego, postaw, praktyk i mitów związanych z higieną podczas miesiączki.

Jeśli nie boisz się tematów tabu i chciałabyś/ chciałbyś poprawić jakość życia dziewcząt w Tanzanii, to dobrze trafiłeś.

Wesprzyj nas w walce z ubóstwem menstruacyjnym!

Anonimowa Pomagaczka

Menstruation is as natural as a heartbeat, and hygiene during the period is essential to the health, education, mobility and safety of women and girls, and must therefore be viewed as one of the basic human rights!

What is period poverty?

Period poverty means a lack of funds to purchase basic hygiene items such as sanitary pads, tampons, and soap, no access to toilets and running water, and no basic knowledge about hygiene during menstruation.

Anonimowa PomagaczkaWhat does this mean for girls in Tanzania?

Period poverty is very common in African countries. It has a destructive effect on school-age girls who, due to the lack of sanitary pads do not go to school during menstruation, which causes droping out of school and, consequently, the end of education.

Anonimowa Pomagaczka

Either period or school.

Teenage girls who do not go to school are forced to premature marriages, which leads, among others, into unwanted pregnancies and complicated births.

In this way, the lack of sanitary pads prevents girls from graduating school, and thus - to a better life.

Who we are?

We are a Polish, non-profit, non-governmental organization dedicated to humanitarian and development aid all over the world.

We save pregnant women, girls, and children from deaths caused by poverty, lack of hygiene, access to proper healthcare or education in developing countries. We defend women’s, girls’, and children’s rights also to education, personal development, and dignified life.

Anonimowa Pomagaczka

What is the purpose of this fundraiser?

The goal is to fight period poverty, which affects the whole world. 500 million women and girls globally do not have access to adequate items for menstrual hygiene!

This time we will provide sanitary pads and soaps to school-aged girls in Tanzania. Together with a local partner, we will conduct educational sessions on the menstrual cycle, practices and myths related to hygiene during menstruation.

If you are not afraid of taboos topics and you would like to improve the quality of life of girls in Tanzania, you've in the right place.

Help us fighting period poverty!

Anonimowa Pomagaczka

Wsparli

50 zł

Asia

20 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Magdalena Zeist

❤️❤️❤️
20 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do
41%
2 095 zł Wsparły 42 osoby CEL: 5 000 ZŁ
Wesprzyj