Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych Podopiecznego i jego opiekuna przez Fundację Siepomaga

Obowiązuje od 19.05.2020r.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POTRZEBUJĄCEGO I JEGO OPIEKUNA PRZEZ FUNDACJĘ SIEPOMAGA

1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Fundacja Siepomaga przetwarza dane osobowe Potrzebującego i Opiekuna w celach:

1) realizacji zawartego Porozumienia 
(podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; a także zgoda, o jakiej mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO w odniesieniu do wizerunku Potrzebującego oraz wizerunku Opiekuna i innych osób przedstawionych na zdjęciach/ filmach; a ponadto wyraźna zgoda, o jakiej mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w zakresie danych dotyczących zdrowia Potrzebującego);

2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Siepomaga, m.in. w zakresie rachunkowości i podatków 
(podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

3) utrzymywania relacji (kontaktu) pomiędzy Fundacją a Potrzebującym lub Opiekunem, w tym drogą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (email) oraz informowania Potrzebującego lub Opiekuna o działaniach podejmowanych przez Fundację w ramach jej celów statutowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Fundacji
(podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) informowania opinii publicznej o rezultatach zbiórek prowadzonych w portalu Siepomaga.pl na rzecz Pomocy Potrzebującemu, a także informowania opinii publicznej o działalności statutowej Fundacji, w tym poprzez portal Siepomaga.pl, portale społecznościowe, media, korespondencję mailową z użytkownikami portalu Siepomaga.pl, co jest prawnie uzasadnionym interesem Fundacji 
(podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wizerunku Potrzebującego oraz wizerunku Opiekunów i innych osób przedstawionych na zdjęciach/ filmach; a ponadto art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w zakresie danych dotyczących zdrowia Potrzebującego);

5) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co jest prawnie uzasadnionym interesem Fundacji 
(podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; a ponadto art. 9 ust. 2 lit. f RODO – w zakresie danych dotyczących zdrowia Podopiecznego). 

2. OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH
 

Fundacja przechowuje dane osobowe przez okres:

1) dane osobowe dotyczące zdrowia Potrzebującego - do czasu wycofania przez Potrzebującego zgody na ich przetwarzanie, z zastrzeżeniem, że jeśli została udzielona pomoc społeczna, wówczas dane osobowe objęte dokumentami niezbędnymi do wykazania udzielenia tej pomocy są przechowywane przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego (co do zasady 5  lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Porozumienia (6 lat od dnia jego wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia ze skutkiem na koniec roku);
2) dane osobowe obejmujące wizerunek Potrzebującego, Opiekunów oraz innych osób przedstawionych na zdjęciach – do czasu wycofania zgód przez te osoby;
3) pozostałe dane osobowe Potrzebującego i Opiekunów, niezbędne do realizacji Porozumienia, Fundacja przechowuje przez okres jego obowiązywania oraz przez okres niezbędny do wykazania udzielenia pomocy społecznej wymagany przepisami ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego (co do zasady 5  lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Porozumienia (6 lat od dnia jego wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia ze skutkiem na koniec roku);
4) dane osobowe, inne niż wskazane w pkt. 1 i 2, wykorzystywane do informowania opinii publicznej o rezultatach zakończonych akcji zbiórkowych prowadzonych w portalu Siepomaga.pl lub o działalności statutowej Fundacji, w tym poprzez portal Siepomaga.pl, portale społecznościowe, media, korespondencję mailową z użytkownikami portalu Siepomaga.pl, są przetwarzane w tym celu do czasu wniesienia sprzeciwu.
 

3. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
 

Podanie danych niezbędnych do realizacji Porozumienia jest dobrowolne, acz konieczne, aby Fundacja mogła podjąć działania zmierzające do jego wykonania. Dane, które Potrzebujący podaje dobrowolnie, mogą zwiększyć skuteczność zbiórek. 

 

4. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU 
 

W związku z przetwarzaniem danych Fundacja nie podejmuje wobec Potrzebującego, ani Opiekuna zautomatyzowanych decyzji, ani nie dokonuje profilowania.

 

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU SIEPOMAGA.PL
 

Kompleksowa informacja na temat zasad przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu Siepomaga.pl, w tym Potrzebującego i Opiekuna, jest objęta Polityką prywatności Siepomaga.pl, która dostępna jest pod linkiem:

https://www.siepomaga.pl/polityka-prywatnosci