Polska Akcja Humanitarna

Polska Akcja Humanitarna
79 Stałych Pomagaczy
Judyta
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

[English version below ]

Jesteśmy polską organizacją pozarządową, działającą od 1992 roku. Od 2004 roku jesteśmy także organizacja pożytku publicznego.

Udzielamy pomocy humanitarnej: jesteśmy tam, gdzie wsparcie jest najbardziej potrzebne. Działamy na całym świecie. Reagujemy w miejscach, w których wybuchają kryzysy humanitarne: katastrofy naturalne i konflikty zbrojne. Natychmiastowa odpowiedź na kryzys jest priorytetem, ale ważne jest też szukanie długoterminowych rozwiązań i zapobieganie kolejnym katastrofom.

Chronimy ludność cywilną: dla nas najważniejsze jest życie i zdrowie drugiego człowieka. W swoich działaniach dostarczamy pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują. Nie rozróżniamy stron konfliktu ani grup religijnych. Kierujemy się szacunkiem dla ludzi różnych ras, narodowości i religii. Szczególną uwagą darzymy grupy najbardziej zagrożone: kobiety, dzieci, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami i osoby wewnętrznie przemieszczone. Swoją postawą i decyzjami dbamy o to, żeby osoby, którym pomagamy, ufały nam i postrzegały nasze działania jako godne zaufania. O jakość naszej pomocy dbamy odnosząc się to standardów SPHERE. Odpowiedzialność wobec osób, którym pomagamy, wyrażamy także w tym, jak opowiadamy o nich i o naszych działaniach. Etyczny wymiar naszych komunikatów reguluje Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa.

Pomagamy odpowiedzialnie: w swojej pracy pamiętamy o tym, że na miejscu jesteśmy gościem. Szukamy form działania, które mogą zostać na dłużej lub dają możliwości rozwoju. Nasze wsparcie jest dostosowane do kultury i zwyczajów tych, którym pomagamy. Działania w terenie prowadzone są przede wszystkim przez pracowników lokalnych, pochodzących z kraju, w którym działamy. Produkty, sprzęt i narzędzia pozyskujemy w miarę możliwości najbliżej miejsca naszych działań – dzięki temu wspieramy również lokalną gospodarkę. Ramy etyczne naszych działań reguluje Kodeks Czerwonokrzyski. W krajach dotkniętych kryzysami humanitarnymi pracujemy przy wsparciu systemu klastrów pomocy humanitarnej, które regulują i koordynują działania w regionie. Dzięki temu nasza pomoc może być skuteczniej dopasowana do potrzeb i trafia tam, gdzie nie dotarły inne organizacje. Może być też komplementarna wobec innych organizacji działających w tym samym miejscu.

Edukujemy społeczeństwo: do Polaków kierujemy różnorodne kampanie społeczne. Informujemy o potrzebach mieszkańców krajów, w których działamy. Zwracamy uwagę na globalne potrzeby i prawa człowieka, takie jak: dostęp do wody, żywności, bezpiecznego schronienia i toalet. Angażujemy społeczeństwo do aktywnego działania na rzecz pomocy humanitarnej. Wpieramy organizację oddolnych zbiórek pieniężnych i wydarzeń informujących o potrzebach drugiego człowieka. Polskie szkoły włączamy w ogólnokrajowe kampanie edukacyjne: szkolimy dzieci i młodzież.

Chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o naszych działaniach, zapisz się na nasz newsletter: https://www.pah.org.pl/newsletter-pah-pomagamy/ 

---------------------------------------------------------------

We are a Polish non-governmental organisation, and we have been operating since 1992. In 2004, we were granted the status of a public benefit organisation.

We provide humanitarian aid: We help where help is most needed. We operate throughout the world. We react in places where humanitarian crises (natural disasters and armed conflicts) occur. Immediate humanitarian response to a crisis is the main priority, but equally important is seeking long-term solutions and preventing further catastrophes.

We protect the civilian population: The life and health of other people are our top priorities. We lend support to all those who need it. We do not differentiate between the conflicting sides or any religious groups. We respect all people regardless of their race, nationality or religion. We give particularly close attention to the most vulnerable groups: women, children, the elderly, people with disabilities and the internally displaced persons. We pursue our activities in such a manner and make such decisions that those whom we help can trust us and perceive our activities as being reliable. To ensure the highest quality of the support we provide, we adhere to the SPHERE standards. Our responsibility for those whom we help is also reflected in the way we speak of them and of our activities. The ethical dimension of our reports and messages is regulated by the Code of Conduct on Images and Messages Relating to the Third World.

We help responsibly: We remember that we are guests in the places where we work. We choose such forms of activity which are long-lasting or offer opportunities for further development. Our support is adapted to the culture and customs of those whom we help. Our field activities are conducted mainly by local employees who come from the country in which we work. We try to obtain our products, equipment and tools from the nearest possible place – thus we support the local economy. The ethical framework of our activities is regulated by the Red Cross Code of Conduct. In countries afflicted by humanitarian crises we operate on the basis of a system of humanitarian aid clusters, which regulate and co-ordinate all regional activities. Thus our aid can be more effectively adapted to the real needs and reaches places which have not been reached by other organisations. It can also be complementary to assistance provided by other organisations operating in the same place.

We educate the society: We conduct various social campaigns addressed to Poles. We inform them of the needs of the citizens of the countries in which we work. We stress the global needs and rights of people, such as: access to drinking water, food, safe shelter and toilets. We encourage the society to get actively involved in humanitarian aid. We support grassroots fundraising campaigns and events which are intended to raise the public awareness of the needs of other people. We include Polish schools in nationwide educational campaigns – we educate children and young people.

79 Stałych Pomagaczy
Judyta
20 zł miesięcznie