Pomocna Dłoń

Pomocna Dłoń

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gnojnik, małopolskie

Celem stowarzyszenia jest praca na rzecz społeczeństwa, zgodna z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Podstawowa działalność stowarzyszenia to:

Wspieranie szeroko pojętej pomocy innym poprzez:
A/ Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej, oświatowej i wychowawczej /konferencje, seminaria, prelekcje, wykłady, warsztaty, ćwiczenia.

B/ Działalność promocyjna w zakresie kultury, sportu i rekreacji różnych grup społecznych.

C/ Prowadzenie działalności pomocowej w tym organizowanie i prowadzenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

2a. Działania na rzecz służby zdrowia, i poprawy dostępności do usług medycznych, zwłaszcza mieszkańcom małych miejscowości.
Aktywizacja ludzi starszych i w wieku emerytalnym poprzez uczestnictwo w różnych formach życia publicznego i społecznego oraz popieranie i prowadzenie różnych form aktywności fizycznej, intelektualnej i psychicznej adekwatnej do wieku, zainteresowania i sprawności.

2b. Inspirowania działań na rzecz osób starszych, i w wieku emerytalnym chorych, bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Promowanie idei integracji ludzi zdrowych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania - w tym upośledzonych umysłowo.

Uświadamianie społeczeństwu o ciążącej na nim odpowiedzialności za osoby wymagające pomocy w tym osoby starsze.

Aktywne przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju formom uzależnień, w szczególności alkoholizmowi, narkomanii, i nikotynizmowi.

Promowanie stylu życia opartego na aktywnych formach spędzania wolnego czasu dzieci, dorosłych i seniorów m.in. poprzez organizację letniego i zimowego wypoczynku.

Podejmowania działań uświadamiających dorosłym – w szczególności rodzicom oraz nauczycielom, i wychowawcom – zagrożeń, na jakie narażone są dzieci i młodzież.

Ochrona dzieci i młodzieży przed wszelkimi formami manipulacji psychologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sekt, oraz ruchów i organizacji o charakterze rasistowskim.

Zapobieganie agresji, oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży, oraz wszelkich form przemocy w rodzinie.

Niesienie pomocy ludziom bezdomnym, ubogim i niepełnosprawnym,
starszym oraz osobom poszkodowanym w sytuacjach losowych.

Podejmowanie działań mających na celu łagodzenie negatywnych skutków sieroctwa społecznego, w tym wspieranie rodzin zastępczych i adopcyjnych.

Szkolenie oraz udzielanie pomocy prawnej, i wsparcia psychologicznego kandydatom na rodziców zastępczych, i adopcyjnych.

Pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych, ofiarom przestępstw, osobom chorym na stwardnienie rozsiane w szczególności wsparcie psychologiczne, prawne oraz rehabilitacja.


Wzbudzanie wśród dzieci i młodzieży samarytańskiego poczucia niesienia pomocy potrzebującym.

Współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami o podobnych celach poprzez wymianę doświadczeń, popieranie ich działalności, i wspólne przedsięwzięcia w zakresie niesienia pomocy potrzebującym.

Prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej.
 

Szerzenie szeroko pojętej świadomości proekologicznej i ochrony naturalnego środowiska.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym rehabilitacja społeczna i zawodowa.

Działania na rzecz integracji osób w różnym wieku: dzieci, dorosłych i seniorów.

Upowszechnienie wiedzy o środowisku lokalnym w szczególności o gminie, powiecie m.in. poprzez organizowanie konferencji, spotkań i prezentowanie dorobku kulturalnego, walorów turystycznych.

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Działalność charytatywna. Działalność w dziedzinie rewitalizacji.


Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez: Poprawę warunków środowiskowych i materialnych - sprzyjających pełnemu fizycznemu oraz osobowemu rozwojowi ludzi objętych opieką w tym osobom niepełnosprawnym i seniorom między innymi poprzez tworzenie i prowadzenie:
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej,

Placówek Pobytu Dziennego, Domów Dziecka, Świetlic Środowiskowych

Ośrodka Rehabilitacyjnego i innych placówek pomocy społecznej. Aktywizowane środowisk lokalnych do realizowania celów integracyjnych.

Prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, odczytów, seminariów i konkursów.

Wydawanie, w miarę potrzeby, własnych czasopism, biuletynów, broszur, ulotek, opracowań książkowych, nagrań audio, wideo, oraz materiałów na nośnikach elektronicznych

Rozwijanie i popieranie współpracy z innymi stowarzyszeniami i instytucjami prowadzącymi podobną działalność.

Doradztwo i opiekę prawną – pomoc w zakresie umożliwienia pełnego korzystania z ochrony prawnej dla ofiar przestępstw, w tym przede wszystkim wypadków drogowych.

Doradztwo i pomoc prawną dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, oraz kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne.

Organizowanie dyżurów, oraz konsultacji prawnych dla osób wymienionych w pkt 6 i 7.

Prowadzenie form nowatorskich i eksperymentalnych poprzez zakładanie własnych placówek, organizowanie seminariów, oraz prowadzenie prelekcji, szkoleń i pogadanek.

Finansowanie szkoleń dla trenerów, i terapeutów współpracujących ze Stowarzyszeniem dla realizacji jego celów statutowych, w szczególności przy udzielaniu pomocy dzieciom i młodzieży – ofiarom przemocy, oraz dotkniętych nałogami.

Przeprowadzenie szkoleń dla trenerów, opiekunów i animatorów pracujących w szkołach, świetlicach wiejskich oraz innych placówkach wychowawczych, oraz młodzieżowych liderów grup środowiskowych

Tworzenie warunków do efektywnego wypoczynku, rozwoju rekreacji i
turystyki oraz poprawy infrastruktury na terenie gminy.

Prowadzenie zajęć z dziedziny kultury fizycznej , rehabilitacji, rekreacji,
organizowanie wycieczek krajoznawczych i turystycznych.

14. Współdziałanie z organami władzy państwowej, samorządowej,

organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim,

związkami wyznaniowymi i innymi podmiotami o podobnym

profilu działania.


15. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi.

16. Realizację zleconych zadań i programów krajowych i międzynarodowych,

służących idei integracji, i usamodzielnienia, oraz ogólnie pojętej pomocy

społecznej.

17. Działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska.

18. Tworzenie zespołów artystycznych, oraz wszelkich form umożliwiających twórczą ekspresję uczestników/ dzieci, młodzieży ,seniorów/.


19. Podejmowanie wszelkich innych form i działań, jakie okażą się konieczne w celu zwiększenia skuteczności realizowanych przez Stowarzyszenie programów w tym organizacja obozów, półkolonii i kolonii dla dzieci i młodzieży

20. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia przez organizowanie imprez charytatywnych, współpracę ze sponsorami i darczyńcami, oraz zbiórki publiczne po uzyskaniu zezwoleń określonych szczegółowymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

Wpłaty

Ładuję...