Fundacja Pomoc z Serca

Fundacja Pomoc z Serca

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wieliczka, małopolskie

Celem Fundacji jest:

1. Działalność na rzecz pomocy dzieciom i ich opiekunom, młodzieży, rodzinom, osobom starszym, osobom schorowanym, osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, samotnym rodzicom z dziećmi, osobom niepełnosprawnym w trudnych sytuacjach życiowych oraz materialnych.

2. Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych.

3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

5. Promocja i organizacja wolontariatu.

6. Działalność charytatywna i dobroczynna w zakresie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz dorosłych, dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i chorych.

7. Działalność na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji prozwierzęcej, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt,

8. Działalność na rzecz pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym.

9. Działalność w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji.