Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy

Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Przyjaźń, pomorskie

Fundacja powstała w 2009 r. i od początku, w myśl idei łączenia osób chorujących na różne rodzaje dystrofii, w jej skład wchodzą zarówno rodzice chłopców z DMD, jak i chorzy na LGMD oraz osoby rozumiejące problemy z nią związane. Do tej pory działamy w niezmienionym składzie. Pracujemy społecznie, wykorzystując posiadane umiejętności. 
Powodem, dla którego powstała nasza Fundacja były problemy, z jakimi musimy się borykać w dniu codziennym.

Naszą misją jest zgromadzenie wszystkich rodzin dotkniętych dystrofiami mięśniowymi, a swoje cele zamierzamy realizować poprzez:

Popularyzowanie idei Fundacji, informowanie i uświadamianie zmierzające do pełnej integracji osób chorych na dystrofie mięśniowe ze społeczeństwem, poprzez środki masowego przekazu, publikacje własne i inne, wyszukiwanie i rejestrowanie chorych na dystrofie mięśniowe na terenie jej działania, występowanie do organów władzy i administracji państwowej
i samorządowej w sprawach dotyczących rehabilitacji, socjalno-bytowych, zawodowych i innych osób z dystrofiami mięśniowymi, współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi
i prawnymi, instytucjami i organizacjami, których cele są zbliżone do celów Fundacji, współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz innymi uczestnikami życia publicznego w zakresie objętym celami Fundacji, organizowanie grup wolontariuszy do pracy
z niepełnosprawnymi dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Wpłaty

Ładuję...