Stowarzyszenie DROGA

Stowarzyszenie DROGA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja BIAŁYSTOK, podlaskie

DROGA jest blisko tych, którym niesie wsparcie, nadzieję i restart w życiu.

Realizujemy wiele projektów: dla ubogich, bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, odrzuconych, uzależnionych, dzieci i dorosłych. Nie rozdajemy jednak ludziom jedynie dóbr materialnych, ale pracujemy nad tym, aby uwierzyli w to, że sami umieją sprostać życiu, biorąc los we własne ręce. Naszą działalność charytatywną rozumiemy przede wszystkim jako naukę radzenie sobie w świecie. Zamiast ryby trzeba nauczyć człowieka łowić i dać mu wędkę. To jest prawdziwa pomoc i taką pomoc chcemy szerzyć.

Misja DROGI:

Wydobyć piękno wewnętrzne człowieka, obudzić go!

Zadania DROGI:

Do zadań szczególnych Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA, należy: Organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych oraz zagrożonych patologią społeczną. Organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego, inicjowanie i rozwijanie form pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom. Organizowanie rodzinnych kolonii letnich dla rodzin z problemami. Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz ubogich dzieci i ich rodzin.
Praca z dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo i dysfunkcyjnych z terenu miasta Białegostoku realizowana w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny "Nasz Dom".
Praca środowiskowa z dziećmi ulicy, młodzieżą z grup ryzyka w Punkcie Interwencyjno-Poradniczym. Pomoc młodzieży z grup ryzyka, eksperymentującej i uzależnionej od środków psychoaktywnych, komputera, internetu, hazardu oraz ich rodzicami w Ośrodku Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP.

Nasze placówki:

W ramach Stowarzyszenia DROGA funkcjonuje kilka ośrodków pomocy dla ludzi, którzy sami nie potrafią znaleźć swojej drogi.

Nasz Dom - miejsce dla rodziców i dzieci. „Nasz Dom” obejmuje pomocą rodziny w kryzysach, wieloproblemowe, z ograniczoną władzą rodzicielską z powodu niewypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wraz z przyjęciem do „Naszego Domu” rozpoczyna się systemowa praca z rodziną, zespół wychowawczy, specjaliści i asystenci rodzinni przywracają i usprawniają funkcjonalność rodziny. W Domu jest 80 miejsc dla dzieci w wieku 1-18 lat wraz z dziećmi przebywają w „Naszym Domu” ich rodzice. W ciągu roku 76 % podopiecznych usamodzielnia się. Więcej >>

ETAP – Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych - jego celem to pomoc młodzieży odrzuconej, zaburzonej emocjonalnie, zdemoralizowanej i dotkniętej przestępczością, uzależnionej od substancji psychoaktywnych, alkoholu, hazardu, nosicieli wirusa HIV i młodocianych przestępców. Pracą obejmowani są również rodzice. Rocznie z pomocy terapeutycznej korzysta około 10 000 młodych uzależnionych osób. ETAP jest też głównym Ośrodkiem szkoleniowym na terenie województwa podlaskiego dla osób pierwszego kontaktu z ludźmi uzależnionymi – policjantów, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych i księży. Więcej >>

Centrum Darów dla osób potrzebujących - mieszkańcy Białegostoku przekazują tu nieodpłatnie odzież, obuwie, artykuły gospodarstwa domowego, meble. Trafiają one do najuboższych. Centrum prowadzone przez rodziców naszych podopiecznych, osoby uczące się pracy. W ciągu roku korzysta około 9000 osób. Więcej >>

Punkt Przedszkolny „ANIOŁKOWO” - nieodpłatny, dla 25 dzieci w wieku 2-5 lat. Są to dzieci samotnych rodziców poszukujących zatrudnienia. Pobyt jest czasowy, do uregulowania sytuacji rodziny, którą wspieramy poprzez pracę asystentów i terapeutów Stowarzyszenia. Więcej >>

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA utworzone i działające jest przy Zgromadzeniu Księży Werbistów SVD.