Stowarzyszenie "Przeszłość - Przyszłości"

Stowarzyszenie "Przeszłość - Przyszłości"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Puławy, lubelskie

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, środowiska społecznego, w szczególności na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa, podnoszenie poziomu kulturalnego społeczności lokalnej, ochronę zdrowia i przyrody, dbałość o estetykę otoczenia, pobudzanie społecznej aktywności mieszkańców, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie działań mających na celu partnerstwo instytucji publicznych, komercyjnych i organizacji pozarządowych.