PSONI Koło w Kobyłce

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kobyłka, mazowieckie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kobyłce jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową.

Nasze Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Naszym główną misją jest:

-dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz szczęście osób
z niepełnosprawnością intelektualną, a także niepełnosprawnościami sprzężonymi.

-zapewnienie opieki, wychowania i możliwości realizacji obowiązku szkolnego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

-wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt niepełnosprawności intelektualnej ich członka i by umiały przekształcać własne doświadczenia w gotowość niesienia pomocy innym.


Naszym celem jest:

- działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,
- prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin

W naszym Ośrodku organizowane są:

Indywidualne i zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, ze sprzężeniami;
Indywidualne i grupowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;
Zespół specjalistów opracowuje dla każdego wychowanka diagnozę umiejętności funkcjonalnych, a następnie konstruuje kompleksowy indywidualny program terapii, który jest podstawą pracy przez cały etap edukacyjny.
Nauka umiejętności zawartych w indywidualnych programach odbywa się podczas zajęć, które obejmują: naukę samoobsługę, komunikację werbalną i pozawerbalną, wielozmysłowe poznawanie świata, kształtowanie umiejętności społecznych, usprawnianie ruchowe w zakresie motoryki dużej i małej.

Zajęcia w OREW mają charakter wielospecjalistyczny, dostosowane są do możliwości i potrzeb wychowanka. Każdy nasz wychowanek posiada indywidualne tempo i rytm rozwoju i nie można przewidzieć, ile czasu zajmie mu opanowanie jakieś umiejętności.
Nasze działania są długofalowe i do rezultatu dochodzimy powoli.
Naszym obowiązkiem jest realizacja zadań służących rozwojowi osobowości dziecka w jej wymiarze personalnym i społecznym.

Co oferujemy?
Stymulację rozwoju psychoruchowego poprzez udział w zajęciach z zakresu:

Kinezyterapii;
Metody Integracji Sensorycznej;
Metody PNF;
Indywidualnej i grupowej gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej;
Treningu funkcjonalnego;
Sensomotoryki

Realizujemy obowiązek szkolny i obowiązek nauki poprzez realizację podstawy programowej z zakresu:

Funkcjonowania w środowisku;
Plastyki, techniki;
Muzyki;
Zajęć z wychowania fizycznego;
Religii;
Zajęć kształtujących kreatywność.

Stymulujemy proces rewalidacyjny poprzez terapię z zakresu:

Komunikacji alternatywnej;
Porannego kręgu;
Muzykoterapii;
Terapii zabawą;
Programu Aktywności Knillów;
Zajęć multimedialnych i programów edukacyjnych;
Treningu czystości, jedzenia i samoobsługi;
Stymulacji polisensorycznej;
Ekspresji plastycznej;
Dogoterapii;
Terapii w kombinezonach TheraSuit;
Hipoterapii;
Sensoplastyki (R)

Wspomagamy integrację rozwoju społecznego poprzez:

Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną;
Olimpiady i igrzyska sportowe;
Pikniki integracyjne;
Współpracę z lokalnymi placówkami oświatowymi;
Spotkania z wolontariuszami.