PSONI Koło w Bytomiu

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Bytom, śląskie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu powstało w październiku 1993 roku, za sprawą niewielkiej wówczas grupy rodziców zatroskanych o los swoich niepełnosprawnych dzieci. Było to wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla całej społeczności osób niepełnosprawnych intelektualnie nie tylko z Bytomia, ale także z miast sąsiednich. Rozpoczęcie działalności Stowarzyszenia z jasno wytyczonymi celami i programem działania, było prawdziwym punktem zwrotnym w życiu tych ludzi, zepchniętych całkowicie na margines życia, z etykietą ”upośledzony”. Problem tych osób w świadomości społecznej nie istniał a dla rodziców dźwigających główny ciężar obowiązków opiekuńczych, osamotnionych, często z poczuciem winy, był sprawą wstydliwą i skrywaną. Od pierwszej chwili swojej działalności nowopowstały Zarząd Koła podjął prężną działalność, co zaowocowało utworzeniem, już po niespełna roku, pierwszej placówki, jaką były Warsztaty Terapii Zajęciowej. W placówce tej swoje miejsce odnaleźli niepełnosprawni mieszkańcy naszego miasta, a także miast sąsiednich: Radzionkowa i Piekar Śląskich, zakwalifikowani do udziału w rehabilitacji i terapii zajęciowej. Kolejną placówką, która pełniła w środowisku nieocenioną rolę, była Świetlica Integracyjna, przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym przekroju wiekowym. W celu objęcia opieką i wsparciem rodzin z osobą niepełnosprawną, a także prowadzenia monitoringu stanu zaspokojenia potrzeb w zakresie dostępności osób niepełnosprawnych do specjalistycznych usług leczniczych, społecznych, edukacyjnych, zawodowych, mieszkaniowych, utworzony został Punkt Oparcia Społecznego, gdzie rodziny otrzymywały pomoc w rozwiązywaniu wielu trudnych problemów i informację o prawach przysługujących osobie niepełnosprawnej. Stowarzyszenie było również organizatorem turnusów rehabilitacyjnych, dzięki którym po raz pierwszy osoby niepełnosprawne mogły zobaczyć świat nie tylko z okna swoich czterech ścian. Kolejną placówką, która powstała z inicjatywy Stowarzyszenia był Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz chorobami sprzężonymi. Ośrodek działa już 21 lat i obejmuje wsparciem około setki wychowanków. W 2002r przy OREW utworzony został Punkt Wczesnej Interwencji Placówka, świadczy usługi w ramach kontraktu dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami wieku rozwojowego od 0 do 18 r.ż., prowadząc zajęcia kompleksowo w zakresie terapii psychologicznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej i pedagogicznej. W 2002 roku powstały również Mieszkania Chronione dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, świadczące pomoc z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego.  Mieszkania oferują 19 miejsc pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (w tym 17 miejsc pobytu stałego i 2 miejsca pobytu awaryjnego).

Inne formy działalności:

Wyjazdowe formy rehabilitacji i rekreacji (turnusy, obozy, wycieczki).

Festiwale, przeglądy twórczości (Przegląd Zespołów Artystycznych PSONI „Jesienne Spotkania”), kiermasze, imprezy sportowe, turystyczne, festyny, również integracyjne.

Promowanie i popularyzowanie nowego podejścia i nowej wiedzy w zakresie niepełnosprawności intelektualnej oraz polityki w tej dziedzinie.

Współpraca z innymi organizacjami zarówno w kraju jak i za granicą, wymiana doświadczeń i wzajemne kontakty.

Konferencje lokalne, ogólnopolskie, międzynarodowe.

Obecnie skupiliśmy się na utworzeniu placu zabaw dla  wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego. Dwa lata temu otrzymaliśmy w ramach Budżetu Obywatelskiego huśtawkę dla dzieci i młodzieży poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obecnie chcemy zagospodarować pozostały teren i doposażyć go w inne urządzenia rekreacyjne, piaskownicę, ławki oraz wykonać niezbędne prace budowlane w ramach dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zebraliśmy już w ramach różnych akcji kwotę 29000 zł. Aby osiągnąć założony cel, potrzebujemy jeszcze 21000 zł. Wierzymy, że dzięki Waszemu zaangażowaniu uda nam się osiągnąć cel.