PSONI Koło w Miechowie

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Miechów, małopolskie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie od 1994r. jest jedyną organizacją kompleksowo zajmującą się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Prowadzi wielospecjalistyczną  opiekę od urodzenia do późnej starości. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych tworząc warunki przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (realizuje obowiązek szkolny i nauki dla dzieci od 3-25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, umiarkowanym oraz znacznym), Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (objete są opieką dzieci od momentu wykrycia, pierwszych sygnałów nieprawnidłowego funkcjonowania), Warsztaty Terapii Zajęciowej (realizuje działania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do poprawy ogólnego rozwoju i sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia), Rechabilitacja 25 plus (program jest skierowany do absolwentów OREW w wieku powyżej 25 lat, uzyskają pomoc w rozwiązywaniu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielnośvi życiowej).

Od 4 października 2019 roku rozpoczeliśmy budowę Centrum Wspracia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich rodzin w miejscowości Strzeżów Drugi.  Koniec inwestycji jest zaplanowany na 30 czerwca 2021r. działalnośc Centrum Wsparcia  ma wesprzeć dzieci, młodzież, dorosłych niepełnosprawnych i ich rodzin. Z uwagi na stan pandemii wywołany wirusem COVID-19 utraciliśmy możliwośc  organizowania wielu zaplanowanych imprez masowych z udziałem wolontariuszy.

Dodatkowe środki pozwolą nam objąc opieką większe grono podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną i zapewnić lepsze warunki rozwoju i pracy.

Pomogli

Ładuję...