Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski

Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski (PZN OM) w swojej już ponad 70-letniej działalności wypracował sprawdzone formy wsparcia osób niepełnosprawnych niewidomych i niedowidzących prowadzące do osiągnięcia aktywności życiowej, samodzielności oraz niezależności niewidomych i słabo widzących w społeczeństwie, zapobiegając tym samym marginalizacji i wykluczeniu społecznemu tej grupy osób. Jesteśmy jedyną tak dużą organizacją, zrzeszającą 3500 członków, działającą na terenie małopolski, która zapewnia systematyczne i kompleksowe wsparcie, a działania te cieszą się powodzeniem, są one doceniane przez „naszych” członków i jest na nie ogromne zapotrzebowanie. PZN OM działając na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, chce w jak największym stopniu angażować swoich członków do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Działalność statutowa nieodpłatna:

- Rejestracja i przyjmowanie niewidomych w poczet członków.

- Prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych m.in. poprzez organizowanie różnych form rehabilitacji.

- Organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji.

- Współdziałanie z organizacjami i jednostkami organizacyjnymi właściwymi w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych.

- Działanie na rzecz zatrudniania niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego.

- Prowadzenie szkolenia osób pracujących z niewidomymi i na rzecz niewidomych, a także rodziców i opiekunów osób niewidomych.

- Organizowanie specjalistycznych bibliotek.