Fundacja Q-Słońcu

Fundacja Q-Słońcu

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

Fundacja Q-Słońcu powstała w listopadzie 2014 roku. Cele, które są priorytetowe dla naszej Fundacji to działania na rzecz osób niepełnosprawnych zwłaszcza dzieci. Pomagamy też  osobom chorych i osobom starszych.

Celem działalności statutowej Fundacji jest :

1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

2) ochrona i promocja zdrowia;

3) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

4) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

5) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

6) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

7) działalność charytatywna;

8) wypoczynek dzieci i młodzieży;

9) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

10) turystyka i krajoznawstwo;

11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12) promocja i organizacja wolontariatu.

Zapraszamy do poznania nas bliżej poprzez odwiedzenie naszej strony internetowej.

Pomogli

Ładuję...