Radość z pomagania

Radość z pomagania

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1)    Pomoc rzeczowa rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2)    Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3)    Działalność na rzecz organizacji, których cele są zbieżne z działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności tych, których celami statutowymi jest pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne:

1)    Przygotowywanie i prowadzenie projektów realizowanych przez członków Stowarzyszenia

2)    Współpraca z innymi organizacjami, instytucjami, firmami.

3)    Organizowanie akcji wspierających oraz informacyjnych.