Regulamin konkursu “W Walentynki wspieram psinki!”

REGULAMIN KONKURSU “W Walentynki wspieram psinki!” – FACEBOOK


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w konkursie „W Walentynki wspieram psinki!” („Konkurs”), organizowanym przez Fundację Siepomaga z siedzibą przy ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, zidentyfikowaną następującymi numerami: KRS 0000396361, REGON 301929504, NIP 7831681710, ( „Siepomaga” lub „Organizator”). Konkurs prowadzony będzie na portalu Facebook, na profilu pod adresem www.facebook.com/ratujemyzwierzaki. Konkurs prowadzony jest na obszarze Polski. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 14.02.2019 (od godziny publikacji posta konkursowego) do 19.02.2019 (do godziny 23:59).

2. W sprawach związanych z przebiegiem Konkursu można kontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość na adres email: kontakt@ratujemyzwierzaki.pl.


§ 2. Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna („Uczestnik”), która łącznie spełnia poniższe warunki:
a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,
c) nie jest osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie powiązana z Organizatorem,
d) zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia,
e) wykonała Zadanie Konkursowe.

2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 lit. a) do e) stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia takiej okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu przez Organizatora.

§ 3. Zadanie konkursowe i nagrody

Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu walentynkowego komentarza (zdjęcie + tekst) pod postem konkursowym Organizatora na Facebooku, w którym Uczestnik opublikuje walentynkowe zdjęcie oraz napisze, za co najbardziej kocha swojego zwierzaka. Każdy uczestnik może dodać tylko jeden komentarz. W ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu Organizator poda w komentarzu pod postem konkursowym i/lub w nowym poście wyniki konkursu. Trzy osoby, które uzyskają największą ilość polubień swojego komentarza konkursowego, wygrywają po jednej bluzie RatujemyZwierzaki.pl (fundatorem nagrody jest Organizator). Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 22.02.2019 w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Facebook. Zwycięzcy zostaną też wymienieni (z imienia i nazwiska i/lub nazwy profilu na Facebooku) w komentarzu pod postem konkursowym.

Warunkiem otrzymania nagrody w postaci bluzy jest przesłanie do dnia 25.02.2019 prywatnej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), a także preferowany rozmiar wygranej bluzy w przedziale S-XL (w przypadku braku podania rozmiaru zostanie wysłana bluza w rozmiarze losowym). Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy kurierem w ciągu 45 dni roboczych od otrzymania wiadomości zwrotnej od Zwycięzcy. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

1.  niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook, 
2.  niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
3.   zgłoszonych przy użyciu nieprawdziwych kont i polubień, 
4. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa, w tym naruszające dobre imię Organizatora.

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Fundacja Siepomaga (zwana na potrzeby niniejszego paragrafu „Administratorem”).

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników, Uczestnicy mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych Administratora, wysyłając e-mail na adres: iod@siepomaga.pl.

3. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: [imię, nazwisko, adres profilu na Facebooku], a w przypadku zwycięzców, do których będzie wysyłana nagroda –  adres do korespondencji, nr pesel,  dane Urzędu Skarbowego, w którym rozlicza się zwycięzca).

4. Podanie danych osobowych, o jakich mowa w ust. 3 powyżej jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie lub otrzymanie nagrody. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO , tj. w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym wykonania przez Administratora zobowiązań wynikających z Regulaminu.

5. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Administratora w komentarzu pod postem konkursowym i/lub pod postem z ogłoszeniem wyników swoich danych osobowych (imienia oraz nazwiska), w razie wygrania Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym zakresie, wysyłając na adres email siepomaga@siepomaga.pl lub iod@siepomaga.pl odpowiednią wiadomość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres 6 (sześciu) lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przechowywania do czasu przedawnienia roszczeń.

7. Dane osobowe Uczestników Administrator może przekazywać zewnętrznym podmiotom, które świadczą na jego rzecz usługi księgowe, informatyczne (np. dostarczają mu odpowiednie oprogramowanie) oraz kurierskie/pocztowe.

8. W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi informatycznych dostarczanych, m.in. przez Google i Facebooka, dane Uczestników mogą być przekazywane do państw trzecich, np. zapisywane na serwerach, m.in. w USA, jednakże są one odpowiednio zabezpieczone.

9. Uczestnicy mają prawo do:

a. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d. usunięcia danych osobowych,
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. W oparciu o dane osobowe Uczestników Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji.

§ 5. Tryb składania reklamacji

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub drogą e-mailową na adres: kontakt@ratujemyzwierzaki.pl, najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: kontakt@ratujemyzwierzaki.pl

§ 6. Wyłączenie odpowiedzialności Facebooka

Konkurs nie jest sponsorowany, ani organizowany lub współorganizowany przez portal Facebook, ani jego właściciela, tj. Facebook Ireland Limited („Facebook”). Serwis Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 7. Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.siepomaga.pl/regulamin-konkursu-w-walentynki-wspieram-psinki w dziale notatki oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora - te treści mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy polskiego prawa. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie i zobowiązuje się je stosować. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika. Nie jest dopuszczalne przenoszenie na inne osoby praw lub obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym prawa do żądania wydania nagrody.