REGULAMIN KORZYSTANIA Z WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ FUNDACJI SIEPOMAGA

 

§ 1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

1) „Fundacja” – Fundacja Siepomaga z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 3, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000396361, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 7831681710, REGON 301929504,

2) „Własność Intelektualna” – przysługujące Fundacji autorskie prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej, w tym w szczególności prawa ochronne na znakach towarowych oraz prawo do nazwy „Fundacja Siepomaga”,

3) „Regulamin” – niniejszy regulamin określający zasady korzystania przez osoby trzecie z Własności Intelektualnej Fundacji,

4) „Serwis” – prowadzony przez Fundację serwis internetowy Siepomaga.pl, stanowiący platformę informatyczną wspomagającą gromadzenie funduszy na cele charytatywne.

 

§ 2 Bannery

1. Fundacja udostępnia w ramach Serwisu bannery - w formie kodu umożliwiającego wyświetlanie banneru na stronie internetowej, które osoby trzecie, na zasadach określonych w Regulaminie, mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych, na zasadach określonych poniżej.

2. Podmiot, który zamierza korzystać z bannerów, przed rozpoczęciem korzystania z nich zobowiązany jest pobrać (skopiować) z Serwisu kod o jakim mowa w ust. 1 powyżej.

3. Korzystanie z bannerów jest dozwolone bez zgody Fundacji, a także bez powiadomienia Fundacji, pod warunkiem, że banner jest wyświetlany wskutek umieszczenia w kodzie strony internetowej kodu pobranego z Serwisu, a korzystanie:

1) nie sugeruje partnerstwa, sponsoringu, wsparcia czy współpracy z Fundacją, o ile nie jest to zgodne ze stanem faktycznym,

2) nie sprawia, że banner stanowi najbardziej eksponowany lub najbardziej charakterystyczny element materiału korzystającego,

3) nie wiąże się z zamieszczeniem banneru na materiałach związanych z pornografią lub działalnością niezgodną z prawem,

4) nie narusza w jakikolwiek sposób praw Fundacji, w tym w szczególności jej renomy, nie stawia Fundacji w negatywnym świetle.

4. Zabronione jest korzystanie z bannerów innych niż udostępnione aktualnie przez Fundację (w formie kodu), dotyczy to również wersji, które były przez Fundację udostępniane w przeszłości.

5. Zabronione jest modyfikowanie bannerów, w tym w szczególności zmiana kolorów, usuwanie lub przerabiania ich elementów graficznych lub słownych.

6. Zabronione jest używanie elementów bannerów, w tym w szczególności ich elementów graficznych.

7. Zabronione jest używanie bannerów w taki sposób, że stanowią one najbardziej eksponowany lub najbardziej charakterystyczny element strony internetowej.

8. Fundacja może w każdej chwili zażądać zaniechania korzystania z banerów, bez podania przyczyny.

9. W przypadku korzystania z banerów w inny sposób, niż opisany w ustępach poprzedzających, lub z naruszeniem postanowień ustępów poprzedzających, podmiot który zamierza korzystać z bannerów lub z nich korzysta zobowiącany jest do uzyskania zgody Fundacji i uiszczenia na rzecz opłaty licencyjnej w kwocie 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) złotych za każdy, rozpoczęty dzień korzystania.

10. Fundacja w indywidualnych przypadkach może, według swobodnego uznania, zaakceptować inne warunki korzystania z bannerów, niż opisane w ustępach poprzedzających.

11. W przypadku korzystania z bannerów po uiszczeniu opłaty licencyjnej, o jakiej mowa w ust. 9 Fundacja może w każdej chwili zażądać zaniechania korzystanie z bannerów, wypowiadając tym samym udzieloną licencję.

 

§ 3 Znaki towarowe

1. Zabronione jest korzystanie ze znaków towarowych Fundacji bez jej wyraźnej, zgody, wyrażonej co najmniej w formie wiadomości email. Przy czym dozwolone jest korzystanie ze znaków towarowych Fundacji Siepomaga w ramach udostępnianych przez Fundację bannerów na zasadach opisanych w § 2 Regulaminu oraz w przypadkach dozwolonych przez przepisy prawa.

2. Zabronione jest korzystanie ze znaków podobnych do znaków Fundacji, w tym w szczególności znaków zmodyfikowanych lub o zmienionym kolorze.

3. Fundacja może wyrazić zgodę na korzystanie ze jej znaków towarowych, pod warunkiem, że korzystanie:

1) nie sugeruje partnerstwa, sponsoringu, wsparcia czy współpracy z Fundacją, o ile nie jest to zgodne ze stanem faktycznym,

2) nie sprawia, że znaki towarowe stanowią najbardziej eksponowany lub najbardziej charakterystyczny element materiału korzystającego,

3) nie wiąże się z zamieszczeniem znaków towarowych na materiałach związanych z pornografią lub działalnością niezgodną z prawem,

4) nie narusza w jakikolwiek sposób praw Fundacji, w tym w szczególności jej renomy, nie stawia Fundacji w negatywnym świetle.

4. Znakami towarowymi Fundacji są w szczególności:

1) znak towarowy słowny „Siepomaga” zgłoszony do ochrony w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej, nr zgłoszenia 016898025,

2) znak towarowy słowno-graficzny „Siepomaga” zgłoszony do ochrony w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej, nr zgłoszenia 016897993.

3) znak towarowy „Razem wielką mamy moc!” - zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, numer prawa wyłącznego: 309716,

4) znak towarowy „Ratujemy zwierzaki” - zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, numer prawa wyłącznego: 307935,

5) znak towarowy - logo serwisu Ratujemy zwierzaki, zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, numer prawa wyłącznego 307936,

6) znak towarowy „siepomaga” - zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, numer prawa wyłącznego: 2288545.

5. W przypadku korzystania z znaków towarowych Fundacji w inny sposób, niż opisany w ustępach poprzedających, lub z naruszeniem postanowień ustępów poprzedzających, podmiot który zamierza korzystać ze znaków, a także znaków podobnych, lub z nich korzysta, zobowiązany jest do uzyskania zgody Fundacji i uiszczenia na rzecz Fundacji opłaty licencyjnej w kwocie 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) złotych za każdy, rozpoczęty dzień korzystania z jednego znaku.

6. Fundacja w indywidualnych przypadkach może, według swobodnego uznania, zaakceptować inne warunki korzystania ze znaków, niż opisane w ustępach poprzedzających.

7. Fundacja może w każdej chwili, bez podania przyczyny, wycofać udzielną zgodę na korzystanie ze znaków co jest równoznaczne z wypowiedzeniem licencji na korzystanie ze znaków.

 

§ 4 Serwis Siepomaga.pl

1. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Fundację stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Fundacji lub osobom trzecim, z którymi Fundacja zawarła odpowiednie umowy licencyjne.

2. Jakiekolwiek korzystanie, w tym kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów graficznych Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, bez zgody Fundacji jest zabronione, za wyjątkiem korzystania z Serwisu w celu w jakim został stworzony oraz za wyjątkiem korzystania na zasadach określonych w § 2 Regulaminu z udostępnionych przez Fundację bannerów.

3. Fundacja może, według swobodnego uznania, udzielić zgody na korzystanie z elementów Serwisu a także jego wyglądu jako całości, pod warunkiem uiszczenia opłaty licencyjnej wynoszącej 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) złotych za każdy, rozpoczęty dzień korzystania.

 

§ 5 Nazwa Fundacji

1.  Nazwa „Fundacja Siepomaga”, jest chroniona prawem.

2. Zakazane jest korzystanie z nazwy „Fundacja Siepomaga” poza  przypadkami dozwolonymi przepisami prawa. W szczególności  nie jest dozwolone korzystanie z nazwy „Fundacja Siepomaga” w sposób, który:

1) sugeruje nieistniejące: partnerstwo, sponsoring, wsparcie czy współpracę z Fundacją, o ile nie jest to zgodne ze stanem faktycznym,

2) wiąże się z zamieszczeniem nazwy Fundacji na materiałach związanych z pornografią lub działalnością niezgodną z prawem,

3) narusza w jakikolwiek sposób praw Fundacji, w tym w szczególności jej renomy, nie stawia Fundacji w negatywnym świetle.

3. W przypadku zaistnienia konieczności wymieniania nazwy „Fundacja Siepomaga” w np. w celu omówienia kwestii związanej z jej działalnością, w tym w szczególności z działalnością Serwisu lub poinformowania o współpracy z Fundacją należy stosować się do poniższych zasad:

1) słowa „Fundacja Siepomaga” powinny być zapisane wielkimi literami,

2) słowa „Fundacja Siepomaga” powinny być zapisane taką samą czcionką, jak pozostała część tekstu,

3) zakazane jest używania logo Fundacji zamiast jej nazwy.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 31.10.2018 roku.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu, a także w siedzibie Fundacji.

Agnieszka Nowik
Członek Zarządu Fundacji Siepomaga