Fundacjа Serce Anioła

Fundacjа  Serce Anioła

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

 - bezpłatne wydawanie żywności, odzieży, leków, środków pomocy itp., dla potrzebujących będących ofiarami wojny, wojny domowej, konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej;


- finansowanie oraz organizowania finansowania opieki medycznej dla ludzi i zwierząt będących ofiarami wojny, wojny domowej, konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej;


- prowadzenie różnych form edukacji dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych wojną, wojną domową, konfliktem zbrojnym lub klęską żywiołową, na wszystkich poziomach, tj. w szczególności szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, szkół wyższych licencjackich, szkół wyższych magisterskich, studiów podyplomowych;


- udzielanie młodzieży z terenów dotkniętych wojną, wojną domową, konfliktem zbrojnym lub klęską żywiołową stypendiów finansowych w celu umożliwienia odbywania nauki na wszystkich poziomach, tj. w szczególności w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, szkołach wyższych licencjackich, szkołach wyższych magisterskich, studiach podyplomowych;


- organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów edukacyjnych i oświatowych, a także propagujących ideę międzyludzkiej solidarności w zakresie pomocy ofiarom wojny, wojny domowej, konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej;


- udział w krajowych, unijnych oraz międzynarodowych programach kooperacji dotyczących pomocy ofiarom wojny, wojny domowej, konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej;


- organizowanie konferencji, debat, spotkań, odczytów, wykładów, konkursów na prace naukowe i zjazdów środowiskowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych;


- tworzenie raportów dotyczących celów Fundacji;
sporządzenie analiz, ekspertyz i opinii o projektach aktów prawnych;


- wydawanie publikacji w dziedzinie nauk społecznych;
organizowanie i prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk społecznych;


- propagowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu.