Sfera Rozwoju Człowieka

Sfera Rozwoju Człowieka

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Bielsko-Biała, śląskie

Jesteśmy Stowarzyszeniem osób chcących poprzez działalność społecznie użyteczną wspierać wszechstronny rozwój człowieka na każdym etapie życia, a w szczególności rozwój dzieci i młodzieży. Uważamy, że każdy człowiek ma prawo do nieskrępowanego rozwoju swoich talentów oraz kształtowania swojej osobowości zgodnie z własnymi przekonaniami.

Umożliwienie wszechstronnego rozwoju opartego na zasadach wolności osobistej, odpowiedzialności, uczciwości, pracowitości i dążeniu do profesjonalizmu w wybranych dziedzinach życia uważamy za istotny wkład we współtworzenie otwartego społeczeństwa obywatelskiego.

Celami działania Stowarzyszenia są w szczególności:

- prowadzenie szeroko rozumianej działalności informacyjnej i szkoleniowo-dydaktycznej w zakresach działania Stowarzyszenia,

- kształtowanie postaw patriotycznych oraz wrażliwości na potrzeby innych osób.

- tworzenie członkom Stowarzyszenia warunków do zdobywania wiedzy i nabywania doświadczenia we wszystkich sprawach umożliwiających wszechstronny rozwój w wybranych dziedzinach.

 - wspieranie i kreowanie inicjatyw społecznych i kulturalnych związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego opierającego się na zasadach demokracji, praworządności i sprawiedliwości – w tym poszanowania praw każdej osoby do samostanowienia i wszechstronnego rozwoju.

- wspieranie i pomoc w rozwiązywaniu problemów (w tym zawodowych i socjalnych) osób będących w potrzebie (w tym członków Stowarzyszenia)

- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju zasobów ludzkich i rozwoju regionalnego.

- promowanie dorobku, bogactwa i różnorodności kultury europejskiej.

- wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury, nauki, sportu i turystyki,

- wspieranie i kreowanie inicjatyw związanych z upowszechnieniem dostępu do bezpłatnych porad prawnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez następujące działania:

- organizację szkoleń, seminariów, konferencji, sympozjów naukowych, spotkań i warsztatów tematycznych,

- organizację konkursów i zawodów,

- współpracę z organizacjami społecznymi, środowiskami naukowymi, samorządami zawodowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, a także władzami samorządowymi,

- działalność wydawniczą i filmową,

- tworzenie forum wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów na sprawy społeczne, kulturalne, zdrowotne i inne związane z celami Stowarzyszenia,

- prowadzenie działalności naukowej i badawczej,

- prowadzenie działalności gospodarczej i innej służącej celom Stowarzyszenia,

- udzielanie bezpłatnych porad prawnych,

- uczestnictwo w postępowaniach sądowych jako czynnik społeczny,

- prowadzenie ośrodka mediacji.