Fundacja SIC!

Fundacja SIC!

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Fundacja SIC! i działające w jej ramach Centrum Innowacji Społecznej SIC! to inicjatywa powołana do wspierania optymalnego rozwoju działających w obszarze pomocy społecznej instytucji samorządowych, stowarzyszeń oraz fundacji, przy wykorzystaniu potencjału środowiska społecznego, edukacyjnego i biznesowego.
 
Inicjujemy i promujemy zaangażowanie obywateli w życie lokalnych społeczności oraz współdziałanie w zwalczaniu problemów społecznych przy wykorzystaniu metod nowoczesnej pracy socjalnej.
 
Stymulujemy i przyczyniamy się do procesu modernizacji i rozwoju lokalnej polityki społecznej, pracy socjalnej oraz uczestnictwa obywateli w życiu społecznym.
 
Niesiemy pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz staramy się wyrównywać szanse tych rodzin i osób.
 
Podtrzymujemy tradycje narodowe, pielęgnując polskość oraz wspierając rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 
Promujemy zatrudnienie i aktywizację osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Działamy na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz osób niepełnosprawnych.

Prowadzimy działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Działamy w zakresie wychowania przedszkolnego oraz opieki dziennej nad dziećmi.
 
Prowadzimy działalność integrującą psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Upowszechniamy i chronimy prawa kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Prowadzimy działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Upowszechniamy i chronimy wolność i prawa człowieka oraz swobody obywatelskie, a także prowadzimy działania wspomagające rozwój demokracji.