Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Zagrożonych Niepełnosprawnością SILOE

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Organizacja zajmuje się przede wszystkim rehabilitacją i terapią dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

Cele statutowe naszego Stowarzyszenia:

działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;

inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych;

wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacyjnych dzieci oraz tworzenia warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego;

tworzenie pozainstytucjonalnych form pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych;

prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej;

działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom

promocja zdrowia;

promowanie idei wolontariatu;

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli;

rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych;

porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

ratownictwa i ochrony ludności;

działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty;

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.