Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Zagrożonych Niepełnosprawnością SILOE

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Organizacja zajmuje się przed wszytkim rehabilitacją i terapią dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

Cele statutowe naszego Stowarzyszenia:

działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;

inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych;

wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacyjnych dzieci oraz tworzenia warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego;

tworzenie pozainstytucjonalnych form pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych;

prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej;

działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom

promocja zdrowia;

promowanie idei wolonatriatu;

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli;

rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych;

porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

ratownictwa i ochrony ludności;

działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty;

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Wsparli

500 zł

Akademia Słońca

20 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowa Pomagaczka

40 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizna przekazana przez skarbonkę Wrzuć Do Czapki
50 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizna przekazana przez skarbonkę Wrzuć Do Czapki
20 zł

Anonimowa Pomagaczka

Darowizna przekazana przez skarbonkę Wrzuć Do Czapki

Pokaż więcej