Fundacja Sławek

Fundacja Sławek

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Pomagamy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej ze szczególnym uwzględnieniem osób opuszczających Zakłady Karne, bezdomnych, niepełnosprawnych, a także ich rodzin.

W naszych działaniach skupiamy się na udzieleniu naszym podopiecznym kompleksowej pomocy w powrocie do uczciwego życia, rodziny i na rynek pracy.

„Istniejemy po to, aby pomagać innym” – to nasze motto.

Realizujemy je w ramach Fundacji rodzinnej „Sławek”. Działalność charytatywna rodziny Łagodzińskich na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym trwa już ponad 25 lat – sama Fundacja została zarejestrowana w 1998 roku.

Sławek to imię pierwszego więźnia, któremu Fundacja pomogła kompleksowo. Gdy opuszczał on zakład karny ponad 16 lat temu, był bezdomny, bezrobotny, uzależniony od alkoholu i nie miał perspektywy na przyszłość. Obecnie posiada dom, rodzinę i pracę. Jak dotąd nie powrócił do działalności przestępczej.

Fundacja „Sławek” pomaga osobom znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem:

osób przebywających w więzieniach,

osób opuszczających więzienia,

rodzin więźniów,

osób uzależnionych.

Obecnie Fundacja „Sławek” realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie ponad 25 programów z zakresu pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej:

PROBACJA: Osoby, które popełniły przestępstwo czy wykroczenie zagrożone wyrokiem do 3 lat pozbawienia wolności, zamiast trafić do więzienia są przez Sądy kierowane do Fundacji w celu odbycia kary zastępczej – ograniczenia wolności i wykonanie nieodpłatnej pracy na cel społeczny. W Fundacji wykonuję tę karę ponad 30 osób miesięcznie. Obecnie Fundacja Sławek w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości przygotowuje się do wykonywania orzeczeń karnych dla osób otrzymujących:

- Warunkowe przedterminowe zwolnienie

- Warunkowe zawieszenie wykonania kary 

Świadectwa - Byli więźniowie w czasie spotkań w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych opowiadają, jak żyli kiedyś, a jak teraz – trzeźwo, uczciwie i godnie.  Rozmowy indywidualne - Rozmowy indywidualne z osadzonymi w celi na tematy, których nie chcą poruszać w grupie.  Anioł Stróż - Pracownicy Fundacji, byli więźniowie i wolontariusze odbierają więźniów na przepustki i pokazują im, jak zmienił się świat od momentu pozbawienia ich wolności. Poczytaj Mi - Projekt polega na nagraniu czytanej przez więźnia bajki – nagranie jest przygotowane profesjonalnie przez realizatora dźwięku, utrwalone na płycie CD i wraz z podkładem muzycznym, efektami dźwiękowymi i dedykacją wysłane do dziecka więźnia.  Spotkania dzieci z rodzicami - Fundacja we współpracy z działem penitencjarnym współorganizuje spotkania dla więźniów i ich rodzin. Wolontariusze przygotowują specjalne przedstawienie dla dzieci, zabawy, konkursy, kąciki czytelnicze i plastyczne. Warsztaty artystyczne - Nasi wolontariusze prowadzą w zakładach karnych i aresztach śledczych warsztaty artystyczne dla skazanych Zajęcia teatralne - Powstały różne formy teatralne. Duża „Zakazane Twarze”, mała „C-4” i inne Doradztwo -  Pracujący dla Fundacji „Sławek” prawnicy, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi, terapeuci doradzają im, co powinni zrobić w konkretnych sytuacjach, dzięki czemu mogą rozwiązać problemy szybciej i lepiej. Projekt ten realizowany jest w ramach działającej przy Fundacji - Poradni Rodzinnej. Korespondencja - W ramach pracy w Poradni Rodzinnej kilku wolontariuszy odpowiada na korespondencję skazanych. - Dyżury wolontariuszy - Wolontariusze pełnią dyżury w więzieniach oraz Poradni Rodzinnej Fundacji Sławek. Kursy zawodowe i szkolenia - Wiele osób opuszczających Zakłady Karne „nie miało czasu” na zdobycie zawodu. Kursy zawodowe pozwalają im na uzupełnienie tych zaniedbań. Praktyki zawodowe w naszych przedsiębiorstwach ekonomii społecznej, warsztacie samochodowym „Fun Service” i brygadach remontowo-budowlanych pozwalają więźniom zweryfikować swoją dotychczasową wiedzę oraz rozszerzyć umiejętności. Pomoc osobom uzależnionym - Osoby przebywające wiele lat w odosobnieniu po opuszczeniu Zakładu Karnego często potrzebują wsparcia psychologicznego. Wielu z nich jest uzależnionych od narkotyków, alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych. Szkolenia psychospołeczne: Treningi zastępowania agresji (trening kontroli złości, trening umiejętności prospołecznych, trening wnioskowania moralnego) oraz warsztaty radzenia sobie ze stresem Ośrodek Readaptacji Społecznej, oraz Resocjalizacji - W 2000 roku otrzymaliśmy na potrzeby Fundacji dom w Mieni k/Mińska Mazowieckiego. Utworzyliśmy w nim Ośrodek Readaptacyjny - dzięki  darczyńcom, którzy przekazali nam  niezbędne materiały.  Mediacje - Więźniowie i byli więźniowie oraz ich rodziny mają często nieuregulowane sytuacje rodzinne.

Mediacje pomagają im rozwiązać swoje problemy. Prowadzimy mediacje w sprawach karnych, cywilnych i po wyroku. Plener Artystyczny "Mienia Art" - Umiejętne wykorzystanie talentu i zdobycie nowych kompetencji ułatwiają uczestnikom przystosowanie się do życia na wolności. Plener corocznie organizowany jest doskonałym narzędziem w readaptacji i resocjalizacji skazanych, w nich uczestniczących.

ASHOKA - 25 marca 2009 roku Prezez Marek Łagodziński otrzymał nobla społecznego organizacji Ashoka