Fundacja SM to nie wszystko

Fundacja SM to nie wszystko

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność statutową polegającą na:

a)      dostarczeniu osobom chorym na stwardnienie rozsiane oraz inne choroby neurologiczne dostępu do rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz niezbędnej opieki,

b)     organizowaniu posiedzeń, zjazdów, poradnictwa, sympozjów, konferencji, koncertów oraz konkursów,

c)      organizowaniu lub uczestniczeniu w szkoleniach, warsztatach, kursach i spotkaniach integrujących osoby niepełnosprawne,

d)     organizowaniu czasu wolnego, imprez oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych i innych oraz obozów i wczasów,

e)      podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,

f)      finansowaniu osobom chorym zakupu sprzętu medycznego, ortopedycznego, rehabilitacyjnego, sportowego i przedmiotów codziennego użytku,

g)     współpracy z instytucjami, organizacjami i Fundacjami a w szczególności działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,

h)     budowaniu i prowadzeniu portali internetowych,

i)       przeprowadzeniu kwest i zbiórek publicznych,

j)       organizowaniu i prowadzeniu kampanii społecznych i informacyjnych,

k)     wspieraniu i organizowaniu wolontariatu,

l)       prowadzeniu innych przedsięwzięć zgodnych z celami Fundacji proponowanych przez pozostałych członków,

m)   upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz prowadzenie działań terapeutycznych, aktywizujących osoby niepełnosprawne itd.

n)     wydawaniu pism, biuletynów, albumów, książek i innych publikacji.