Fundacja SOS DLA ŻYCIA

Fundacja SOS DLA ŻYCIA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Rzeszów, podkarpackie

1. Niesienie pomocy osobom, które ucierpiały na skutek działań wojennych. 2. Niesienie pomocy: osobom dotkniętym poważnymi schorzeniami oraz oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne. 3. Niesienie pomocy osobom biednym i pokrzywdzonym oraz instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej. 4. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, niemogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych. 5. Udzielanie pomocy szpitalom, placówkom medycznym, placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym. 6. Wspieranie działań mających na celu ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. 7. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia kultury i oświaty. 8. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Wpłaty

Ładuję...