Stowarzyszenie Obrony Wartości

Stowarzyszenie Obrony Wartości

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Stowarzyszenie Obrony Wartości powstało w 2016 roku z inicjatywy Kamila Sitko. 

Celami statutowymi stowarzyszenia są: 

1) Działanie na rzecz rozwoju państwa Polskiego,

2) Ochrona konstytucyjnych praw obywateli Rzeczpospolitej Polskiej,

3) Kształtowanie opinii i ocen na temat sprawiedliwości i przestrzegania prawa,

4) Przeciwdziałanie występującym zjawiskom patologii społecznej w tym także w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości,

5) Kształtowanie norm prawnych,

6) Wpływanie na jakość stanowionego prawa,

7) Stać na straży przestrzegania prawa, w szczególności, gdy łamane są prawa człowieka,

8) Stać na straży przestrzegania praw ucznia

9) Wspomaganie organów państwowych w egzekwowaniu prawa,

10) Obrona wartości demokratycznych,

11) Działanie na rzecz rozwoju kultury i nauki,

12) Propagowanie kultury na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

13) Ułatwianie dostępu do kultury ludziom uboższym,

14) Kształtowanie odpowiednich postaw wśród społeczeństwa,

16) Wyrównywanie szans dzieciom z biedniejszych rodzin w nauce,

17) Działanie na rzecz rozwoju artystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych,

19) Pomoc socjalna biedniejszym ludziom,

20) Wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych i starszych.

21) Działanie na rzecz ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego,

22) Pomoc osobom chorym psychicznie,

23) Prowadzenia działań zapobiegających rozwoju różnych chorób, w szczególności depresji,

24) Informowanie o szkodliwym działaniu substancji zawartych w produktach spożywczych,

25) Zapobieganie wywoływania stresu, w szczególności u dzieci,

26) Wspieranie społecznej aktywności obywateli

27) Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Polski

28) Dbanie o ekologię