Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Chełm, lubelskie

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny jest:


1. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej;
2. Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego
3. Wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
4. Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, zwłaszcza:
- osobom uzależnionym, współuzależnionym od alkoholu i innych używek;
- osobom dotkniętym przemocą domową;
- rodzinom dysfunkcyjnym;
- osobom długotrwale bezrobotnym;
- osobom i rodzinom z obszaru ubóstwa, bezdomności oraz niepełnosprawności;
- osobom w wieku  60+.


Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
1. Działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;
2. Prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej, motywacyjnej oraz rehabilitacji społecznej dla rodzin i osób dotkniętych problemami alkoholowymi i przemocą domową;
3. Inicjowanie i organizowanie grup terapeutycznych i samopomocowych;
4. Pomoc osobom w kryzysie, ofiarom przemocy w rodzinie;
5. Opieka i wsparcie osób z rodzin w trudnej sytuacji życiowej z obszaru wykluczeń społecznych oraz zapobieganie ww. problemom, w tym również przeciwdziałanie bezrobociu;
6. Poradnictwo prawne;
7. Poradnictwo psychologiczne i zawodowe;
8. Reintegracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie;
9. Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;
10. Promocja zdrowia.
11. Profilaktyka chorób.
12. Ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych.
13. Pomoc wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych w usamodzielnieniu się;
14. Upowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa, pracowników opieki społecznej, służby zdrowia, szkolnictwa, samorządów lokalnych i różnych organizacji społecznych zajmujących się problematyką uzależnień oraz ich patologiach i następstwach;
15. Prowadzenie działalności charytatywnej;
16. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem;
17. Organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, imprez sportowych i edukacyjnych;
18. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;
19. Prowadzenie działalności wydawniczej;
20. Działania w obszarze aktywności fizycznej;
21. Organizowanie miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży;
22. Powoływanie i prowadzenie placówek m.in. takich jak: ośrodki i kluby aktywizacji zawodowej i społecznej; kluby integracji społecznej; punkty informacyjne i konsultacyjne, noclegownie dla osób uzależnionych i bezdomnych; hostele;
23. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
24. Promocję i organizację wolontariatu. 


 
 
 
 Wpłaty

Ładuję...