Szpital w Szamotułach

typ Szpital

lokalizacja Szamotuły, wielkopolskie

Nadrzędnym celem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy zgodnie z misją

„JAKOŚĆ OPIEKI I BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW NASZYM NADRZĘDNYM CELEM”

Mając na uwadze, ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w Zakładzie opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015.

Spełniając kryteria powyższej normy zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu.

Zadania stojące przed naszą placówką w zakresie zarządzania jakością są realizowane poprzez:

- udzielanie najwyższej jakości świadczeń medycznych oraz promowanie zdrowia,
- planowane wyposażanie komórek organizacyjnych w sprzęt i aparaturę,
- poprawę warunków bytowych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu,
- dążenie do poprawy warunków pracy personelu,
- podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego personelu.

Kierownictwo SP ZOZ dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Zakład nasz zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych podejmowane są w oparciu  o wyniki szacowania i oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.

Polityka Jakości jest znana wszystkim pracownikom zakładu, oraz podana do wiadomości zainteresowanym pacjentom i ich rodzinom.

W oparciu o ogólne zadania jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu i okresowo weryfikowane przez Dyrektora.

Kierownictwo Zakładu zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

Wpłaty

Ładuję...