Fundacja Na Rzecz Ludzi Osamotnionych "Srebrne Lata"

Fundacja Na Rzecz Ludzi Osamotnionych "Srebrne Lata"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Misją Fundacji jest:

- Utworzenie i prowadzenie Domu stacjonarnego pobytu dla osób starszych, osamotnionych zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną.

- Stała rehabilitacja dla podopiecznych naszej Fundacji oraz osób kierowanych przez lekarzy specjalistów.

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób.
- Ochrona i promocja zdrowia.
- Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
- Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
- Promocja i organizacja wolontariatu.
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Działania na rzecz mniejszości narodowych.

Wpłaty

Ładuję...